ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2024.29.110-114

Ключові слова:

архітектурно-планувальна організація, житло для людей літнього віку, будинки престарілих, будинки-інтернати, комфортність, доступність, організація функціональних зон

Анотація

У більшості сучасних країн світу є чимало досягнень у соціальній сфері по забезпеченню всім необхідним по догляду та розвитку дітей, навчанню молоді, забезпеченню комфортних умов для праці дорослих, а от у забезпеченні необхідними умовами людей літнього віку є ще складності. Одна з них – саме зростання кількості людей похилого віку. Особливо гостра ця проблема стоїть у Китаї, як результат державного контролю народжуваності у минулому,  але і в інших великих країнах ця тенденція починає прогресувати. Тому проєктування і будівництво нових закладів соціального захисту населення, реабілітаційних центрів є як ніколи актуальним. Важливою особливістю як формування комфортних архітектурно-планувальних рішень таких закладів так і організація функціональних зон. До них слід віднести такі зони: вхідна, житлова, медико-реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча, соціальної адаптації, відпочинку та дозвілля, господарча.

Посилання

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

.Код проектування будівель для людей похилого віку (GB 50867-2013) (національний стандарт КНР).

.Стандарт для проектування об'єктів по догляду за літніми людьми (JGJ450-2018), цей стандарт скасовує попередні Кодекс проектування будівель для об'єктів по догляду за літніми людьми (GB50867-2013).

.ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди соціального захисту населення, Київ: Мінбуд України, 2007. 38 с.

.ДБН Б.2-2-12:2019. Планування та забудова територій. Київ: Мінрегіон України, 2019, 177 с.

.ДБН В.2.2-15-2019 "Житлові будинки. Основні положення".

.ДБН В. 2.2.– 25: 2009. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Київ, Мінрегіон України. 2010. 55 с.

.ДБН В. 2.2 –ІІ – 2002. Підприємтва побутового обслуговування. Київ: Держкомбудівн., архітектура житлової політики України. 2002. 38 с.

.ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Київ. Мінгеріон України. 2018. 64 с.

.ДБН В.2.2-10:2022. Заклади охорони здоров’я. Основні положення. Київ: Мінрозвитку громад та територій України, 2022. 67 с.

.Куцевич В.В. Проєктування і нормативне забезпечення будинків і споруд закладів соціального захисту населення. Будівництво України. Київ, 2007. №9 с.10.

.Малашенкова В.О. Принципи архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими можливостями. Автореф. дис. к. арх. 18.00.02. КНУБА. Київ, 2007. 21 с.

.Родик Я.С. Ергономічні принципи формування архітектурного середовища реабілітаційних центрів, Автор. диск. к. арах. ХДТУБА, Харків 2006. 19 с.

.Омар Мустафа Ахмат Каламарі Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Альшама), Автореф. дис. к. арх. 18.00.02. НУЛП, Львів, 2008. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.292-303

.Прокопенко О.В. Принципи формування професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення. Автореф. дис. к. арх. 18.00.02. Київ: КНУБА, 2007. 20 с.

.Красножон Т.Ю. Принципи архітектурно-планувальної організації медично-реабілітаційних центрів полі травми. Дисертаційна робота на здобуття наук. ст. доктора філ. (РhD) зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування галузь знань 19 – Архітектура та будівництво.

.Міністерство житлового будівництва та розвитку міст і сіл, Китайська Народна Республіка. Загальна специфікація доступності в будівництві та муніципальному будівництві.(GB 55019-2021)

.Міністерство житлового будівництва та розвитку міст і сіл, Китайська Народна Республіка. Стандарти проектування будівель для закладів догляду за людьми похилого віку. ( JGJ450-2018)

.Міністерство житлового будівництва та розвитку міських і сільських районів Китайської Народної Республіки, Комісія з розвитку та реформ. Будівельні стандарти для будинків для людей похилого віку.(144-2010 )

.Міністерство житлового будівництва та розвитку міст і сіл, Китайська Народна Республіка. Стандарт планування та проектування міських житлових районів.(GB50180-2018)

.Міністерство житлового будівництва та розвитку міст і сіл, Китайська Народна Республіка. Будівельний стандарт для громадських центрів денного догляду за людьми похилого віку.(143-2010)

.Міністерство житлового будівництва та розвитку міських і сільських районів, Китайська Народна Республіка. Норми планування об'єктів для людей похилого віку у великих і малих містах.(GB50437-2007)

.PADW Architects, Центр для людей похилого віку Touareg у Франції, Арчина, Франція (2020).

URL:http://www.archina.com/index.php?g=Works&m=index&a=show&id=4378

References

.Design Code for Buildings for the Elderly (GB 50867-2013) (the national standard of the China).

.Standard for the Design of Elderly Care Facilities (JGJ450-2018), this standard repeals the previous Building Design Code for Elderly Care Facilities (GB50867-2013).

.DBN V.2.2-18:2007. Buildings and structures for social protection of the population, Kyiv: Ministry of Construction of Ukraine, 2007. 38 с.

.DBN B.2-2-12:2019. Planning and development of territories. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2019, 177 p.

.DBN B.2.2-15-2019 "Residential buildings. Main provisions".

.DBN V.2.2.- 25: 2009. Food service enterprises (restaurant establishments). Kyiv, Ministry of Regional Development of Ukraine. 2010. 55 с.

.DBN V. 2.2 -II - 2002. Enterprises of consumer services. Kyiv: State Committee for Construction, Architecture and Housing Policy of Ukraine. 2002. 38 с.

.DBN V.2.2-40: 2018. Inclusiveness of buildings and structures. Main provisions. Kyiv. Mingerion Ukraine. 2018. 64 с.

.DBN V.2.2-10:2022. Health care facilities. Main provisions. Kyiv: Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, 2022. 67 с.

.Kutsevych V.V. Design and regulatory support of buildings and structures of social protection institutions. Construction of Ukraine. Kyiv, 2007. №9 с.10.

.Malashenkova V.O. Principles of architectural and planning organization of rehabilitation centers for children with disabilities. PhD in Architecture 18.00.02. KNUBA. Kyiv, 2007. 21 с.

.Rodik Y.S. Ergonomic principles of forming the architectural environment of rehabilitation centers, Author's dissertation. KhSTUBA, Kharkiv, 2006. 19 с.

.Omar Mustafa Ahmat Kalamari Features of designing housing for the elderly and disabled (on the example of the Alsham countries), PhD thesis in architecture 18.00.02. NULP, Lviv, 2008. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.292-303

.Prokopenko O.V. Principles of formation of vocational and labor rehabilitation of disabled persons and other low-mobility groups. PhD thesis. 18.00.02. Kyiv: KNUBA, 2007. 20 с.

.Krasnozhon T.Y. Principles of architectural and planning organization of medical rehabilitation centers in the field of trauma. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 191 - Architecture and Urban Planning, branch of knowledge 19 - Architecture and Construction.

.Ministry of Housing and Urban and Rural Development, People's Republic of China. General specification of accessibility in construction and municipal construction. (GB 55019-2021)

.Ministry of Housing and Urban-Rural Development, People's Republic of China. Design Standards for Buildings for Elderly Care Facilities (JGJ450-2018)

.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, Development and Reform Commission. Construction Standards for Elderly Care Homes (144-2010)

.Ministry of Housing and Urban and Rural Development, People's Republic of China. Standard for the Planning and Design of Urban Residential Areas (GB50180-2018)

.Ministry of Housing and Urban-Rural Development, People's Republic of China. Construction Standard for Public Day Care Centers for the Elderly (143-2010)

.Ministry of Housing and Urban-Rural Development, People's Republic of China. Planning Standards for Elderly Facilities in Towns and Cities (GB50437-2007)

.PADW Architects, Touareg Retirement Center in France, Archina, France (2020).URL:http://www.archina.com/index.php?g=Works&m=index&a=show&id=4378

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Номер

Розділ

Articles