САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЯПОНІЇ ЧАСІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БУДДИЗМУ: МІСЦЕВІ ТРАДИЦІЇ ТА КИТАЙСЬКІ ВПЛИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2024.29.18-37

Ключові слова:

сакральна архітектура, архітектура Японії, буддизм, синто, Тошьодай-джі, Касуга-тайшя

Анотація

Досліджуються сакральні комплекси буддизму і синто часів початку розповсюдження буддизму в Японії в епоху Нара (645-783 рр.) з метою виявлення характеру взаємовпливу двох архітектурних традицій – континентальної, представленої буддійською архітектурою Китаю,  і місцевою японської, представленою архітектурою синто. В якості архітектурних прикладів було обрано два автентичні об’єкти обох релігійних течій побудованих в одному часовому проміжку в ареалі міста Нара, а саме: монастирський комплекс Тошьодай-джі, заснований у 759 році буддійським монахом Цзяньчжэном, та комплекс святилища Касуга, побудований на початку VIII ст. представниками могутнього клану Фуджівара – протектору імператорської влади. Аналіз обраних об’єктів проводиться в чотирьох аспектах: за характером організації простору, характером взаємодії структурних елементів, характером їх доступності і смислового наповнення. В архітектурі монастирського комплексу Тошьодай-джі переважними є континентальні впливи, котрі знаходять своє відображення на рівні організації комплексу, структурі та інтер’єрі його головного павільйону кондо, також на рівні його семантики. В архітектурі комплексу є помітним початок процесу трансформації місцевих архітектурних традицій під потреби буддизму, що здебільшого відображається в характері структури і організації внутрішнього простору кондо. Комплекс святилища Касуга, навпаки, хоча і підпадає під впливи континентальних технік, залишається здебільшого в рамках місцевих впливів, переважають здебільшого на рівні організації комплексу та на рівні його семантики. Континентальні впливи проявляються у спробах організації структури комплексу святилища за прикладами буддійських архітектурних комплексів, також, в архітектурній формі павільйонів хондо. Виявлення характерних рис двох архітектурних традицій проводилося паралельно відносно кожного з обраних об’єктів, на основі отриманих результатів було проведено порівняння характеру взаємовпливу двох напрямків в кількісних показниках.

Посилання

Список джерел

Adams, C. (1998) Japan’s Ise Shrine and Its Thirteen-Hundred-Year-Old Reconstruction Tradition. Journal of Architectural Education, 52, 1. pp. 49 – 60.

Isozaki, A. (2006) Japan-ness in Architecture. Cambridge and London: MIT Press.

Kasuga-taisha. UNESCO World Heritage Site. Shrine Information Brochure. Kasuga-taisha, Nara.

Kishida, H. (1936) Japanese Architecture. Tokyo: Japan Travel Bureau.

Kitagawa, J. M. (1966) Religion in Japanese History. New York and London: Columbia University Press.

Liang, S. (1984). Pictorial History of Chinese Architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Liu, L. G. (1989) China Architecture. New York: Rizzoli International Publications, Inc.

Mizuno, S. (1974) Asuka Buddhist art: Horyu-ji. New-York: Weatherhill, Tokyo: Heibonsha.

Ooka, M. (1965) Temples of Nara and Their Art. New-York: Weatherhill, Tokyo: Heibonsha.

Sasaki, S. (2022) The Beginnings of Mahayana Buddhism. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09402/the-beginnings-of-mahayana-buddhism.html (Accessed 9 April 2024).

Sasaki, S. (2023) Early State Buddhism in Japan. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09403/early-state-buddhism-in-japan.html (Accessed 9 April 2024).

Sasaki, S. (2023) Esoteric Buddhism and the Imperial Court. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09404/esoteric-buddhism-and-the-imperial-court.html (Accessed 9 April 2024).

Sasaki, S. (2023) Edo-Period Buddhism as Part of the Apparatus of Shogunal Control. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09408/edo-period-buddhism-as-part-of-the-apparatus-of-shogunal-control.html (Accessed 9 April 2024).

Shevtsova, G. V., Gorbyk, O. O. & Kubko, A. Y. (2020) Modern specific of Japanese urbanism as a result of the country's cultural mentality distinctiveness. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 907, 012001 doi: 10.1088/1757-899X/907/1/012001

Shevtsova G. et al. (2020) The Architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv Uniqueness and Universality in Historical Cultural Spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 960, 022105 doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105

Steinhardt, N. S. (2004) The Tang Architectural Icon and the Politics of Chinese Architectural History. The Art Bulletin, 86 (2), pp. 228-254

Tange, K., Kawazoe, N. & Watanabe, Y. (1965) Ise – Origin of Japanese Architecture. Cambridge: MIT Press.

Watanabe, Y. (1964) Shinto art: Ise and Izumo shrines. New-York: Weatherhill, Tokyo: Heibonsha.

Глаголев, С. С. (1901) Буддизм, в Лопухин, А. П. (ред.) Православная богословская энциклопедия: Т 2. Петроград: Т-во А. П. Лопухина. С. 1147 – 1157.

Диба, Ю. (2005) Українські храми-ротонди Х – першої половини XIV століть. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».

Лосицький, Ю. Г. (1990) До питання типологічної еволюції монументальної архітектури середньовічного Криму. Археологія, 2. С. 33-47.

Николай, архиепископ (1869) Япония с точки зрения христианской миссии. Русский Вестник, 83 (9). С. 219 – 264.

Пархомчук, М. С. (2022) Історичний розвиток та основні принципи чайної архітектури Японії. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 62. С. 90–103. doi: 10.32347/2077-3455.2022.62.90-103

Пархомчук, М. С. (2024) Сакральна архітектура буддизму і синто до початку активної культурної взаємодії Китаю і Японії. Просторовий розвиток, 7. С. 125 – 144. doi: 10.32347/2786-7269.2024.7.125-144

Шевцова, Г. В. (2006) Грані світу. Україна-Японія: дерев'яна архітектура. Київ: Грані-Т.

Шевцова, Г. В. (2011) Історія японської архітектури і мистецтва. Київ: Грані-Т.

Шевцова Г. В. (2015) Японська архітектура Синто періодів Нара-Хейан: Буддійські впливи та самобутність. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 3, С. 121-125.

Шевцова Г. В. (2015) Прадавні японськи святилища синто: сенсографія, форма, конструкція. Архітектурний вісник КНУБА, 5, С. 71-76.

REFERENCES

Adams, C. (1998) Japan’s Ise Shrine and Its Thirteen-Hundred-Year-Old Reconstruction Tradition. Journal of Architectural Education, 52, 1. pp. 49 – 60. {in English}

Isozaki, A. (2006) Japan-ness in Architecture. Cambridge and London: MIT Press. {in English}

Kasuga-taisha. UNESCO World Heritage Site. Shrine Information Brochure. Kasuga-taisha, Nara. {in Japanese / English}

Kishida, H. (1936) Japanese Architecture. Tokyo: Japan Travel Bureau. {in English}

Kitagawa, J. M. (1966) Religion in Japanese History. New York and London: Columbia University Press. {in English}

Liang, S. (1984). Pictorial History of Chinese Architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press. {in English}

Liu, L. G. (1989) China Architecture. New York: Rizzoli International Publications, Inc. {in English}

Mizuno, S. (1974) Asuka Buddhist art: Horyu-ji. New-York: Weatherhill, Tokyo: Heibonsha. {in English}

Ooka, M. (1965) Temples of Nara and Their Art. New-York: Weatherhill, Tokyo: Heibonsha. {in English}

Sasaki, S. (2022) The Beginnings of Mahayana Buddhism. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09402/the-beginnings-of-mahayana-buddhism.html (Accessed 9 April 2024). {in Japanese / English}

Sasaki, S. (2023) Early State Buddhism in Japan. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09403/early-state-buddhism-in-japan.html (Accessed 9 April 2024). {in Japanese / English}

Sasaki, S. (2023) Esoteric Buddhism and the Imperial Court. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09404/esoteric-buddhism-and-the-imperial-court.html (Accessed 9 April 2024). {in Japanese / English}

Sasaki, S. (2023) Edo-Period Buddhism as Part of the Apparatus of Shogunal Control. Available at: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b09408/edo-period-buddhism-as-part-of-the-apparatus-of-shogunal-control.html (Accessed 9 April 2024). {in Japanese / English}

Shevtsova, G. V., Gorbyk, O. O. & Kubko, A. Y. (2020) Modern specific of Japanese urbanism as a result of the country's cultural mentality distinctiveness. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 907, 012001 doi: 10.1088/1757-899X/907/1/012001 {in English}

Shevtsova G. et al. (2020) The Architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv Uniqueness and Universality in Historical Cultural Spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 960, 022105 doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105 {in English}

Steinhardt, N. S. (2004) The Tang Architectural Icon and the Politics of Chinese Architectural History. The Art Bulletin, 86 (2), pp. 228-254 {in English}

Tange, K., Kawazoe, N. & Watanabe, Y. (1965) Ise – Origin of Japanese Architecture. Cambridge: MIT Press. {in English}

Watanabe, Y. (1964) Shinto art: Ise and Izumo shrines. New-York: Weatherhill, Tokyo: Heibonsha. {in English}

Glagolev, S. S. (1901) Buddizm [Buddhism], v Lopuhin, A. P. (red.) Pravoslavnaya bogoslovskaya enciklopediya: T 2. Petrograd: T-vo A. P. Lopuhina. S. 1147 – 1157. {in Russian}

Dyba, Yu. (2005) Ukrainski khramy-rotondy X – pershoi polovyny XIV stolit [Ukrainian Temples-Rotundas in the 10th and First Half of the 14th Cent.]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». {in Ukrainian}

Losytskyi, Yu. H. (1990) Do pytannia typolohichnoi evoliutsii monumentalnoi arkhitektury serednovichnoho Krymu [On the typological evolution of the monumental architecture of the medieval Crimea]. Arkheolohiia, 2. S. 33-47. {in Ukrainian}

Nikolaj, archbishop (1869) YAponiya s tochki zreniya hristianskoj missii [Japan from the perspective of Christian mission]. Russkij Vestnik, 83 (9). S. 219 – 264. {in Russian}

Parkhomchuk, M. S. (2022) Istorychnyi rozvytok ta osnovni pryntsypy chainoi arkhitektury Yaponii. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia [Historical Development and Basic Principles of Tea Architecture in Japan], 62. S. 90–103. doi: 10.32347/2077-3455.2022.62.90-103 {in Ukrainian}

Parkhomchuk, M. S. (2024) Sakralna arkhitektura buddyzmu i synto do pochatku aktyvnoi kulturnoi vzaiemodii Kytaiu i Yaponii. Prostorovyi rozvytok [Sacred Architecture of Buddhism and Shinto Before the Beginning of Active Cultural Interaction Between China and Japan], 7. S. 125 – 144. doi: 10.32347/2786-7269.2024.7.125-144 {in Ukrainian}

Shevtsova, H. V. (2006) Hrani svitu. Ukraina-Yaponiia: dereviana arkhitektura [The Facets of the world. Ukraine-Japan: wooden architecture]. Kyiv: Hrani-T. {in Ukrainian / English / Japanese}

Shevtsova, H. V. (2011) Istoriia yaponskoi arkhitektury i mystetstva [History of Japanese architecture and art]. Kyiv: Hrani-T. {in Ukrainian}

Shevtsova H. V. (2015) Yaponska arkhitektura Synto periodiv Nara-Kheian: Buddiiski vplyvy ta samobutnist [Japanese Shinto Architecture of The Nara-Heian Period: Buddhist Influences and Identity]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 3, S. 121-125. {in Ukrainian}

Shevtsova H. V. (2015) Pradavni yaponsky sviatylyshcha synto: sensohrafiia, forma, konstruktsiia [Ancient Japanese Shinto Shrines: Sensography, Form, Construction]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, 5, S. 71-76. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Номер

Розділ

Articles