ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЄКТУВАННЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТНИХ ТЕАТРАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Inna Gumennyk Lviv Polytechnic National University, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.128-142

Ключові слова:

ландшафтний театр, культурно-видовищний та дозвіллєвий заклад, інфраструктура, відкритий простір, амфітеатр, глядацько-сценічний простір

Анотація

Стаття присвячена проблемам відбудови зруйнованих культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів на території сучасної України в повоєнний час. Особливо важливу роль автор приділяє проблематиці створення актуальних проєктів ландшафтних театрів на заміну знищених окупаційними військами російської федерації на територіях, де почались та продовжуються зараз бойові дії. Театральні та культурно-просвітницькі об’єкти на відкритому просторі створені в населених пунктах України в повоєнний час надають шанс вибудувати систему задоволення населення в культурному обслуговуванні в межах обмеженого бюджету країни, де щойно відбулись воєнні дії.

Автором в даній публікації порівнюється фактичний стан та тенденції розташування об’єктів театральної мережі з закритих та відкритих культурно-видовищних і дозвіллєвих закладів у країни в довоєнний період та в умовах активної фази воєнних дій в Україні. В статті докладно висвітлюється значний обсяг руйнувань культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів на сході, півночі та півдні України, аналізується характер нанесених пошкоджень об’єктах театральної мережі та наводяться певні конкретні пропозиції щодо організації відновлення зруйнованих будівель і споруд на основі раніше проведених автором наукових досліджень. В статті автор досліджує шляхи та економічну доцільність відновлення знищених об’єктів театральної архітектури на теренах України та надає рекомендації, якими культурно-видовищними та дозвіллєвими закладами. було би доцільно замінити зруйновані будівлі і споруди. На аргументовану думку автора, саме ландшафтні театри на відкритому просторі є повноцінною альтернативою закритим театральним спорудам, що є більш бюджетним та швидко реалізованим варіантом відновлення зруйнованої театральної мережі в повоєнній Україні.

Посилання

Бібліографія

Гуменник І. В. Дослідження формування архітектури ландшафтних театрів в Україні // Архітектурний вісник КНУБА. – 2021. – Вип. 22-23. – С. 190–198.

Jewell, L. and Cancian, S.R. 2002. Keeping the Boys Busy: The Revival of Incremental, On-Site Design by National Park, National Center for Preservation Technology and Training [online] 10. Available at: [Accessed 19 June 2018]

Waugh, F.A., 2008. Outdoor Theatres. Vancouver: Read Books.

Kogler Carver, R., 2013. Stagecraft Fundamentals: A Guide and Reference for Teatrical Production. 2nd ed. New York, London: Focal Press.

Cadena, R., 2010. Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, and Entertainment. 2nd ed. New York, London: Focal Press.

Mendenhall J.C. 2012. The dramatic landscape: articulating design criteria for outdoor theatre spaces [online] Available at: [Accessed 21 January 2018].

Cheney, S., 2012. The Open-Air Theatre. Lenox: HardPress Publishing.

Holding, E. Mark Fisher: Staged Architecture: Architectural Monographs, 52. London: Wiley-Academy.

Hardy, M., Weiss, D., Long, R., Moore, B., Hardy, C. and Parker, S., 2014. Outdoor Theatre Facilities: A Guide to Planning and Building Outdoor Theatres. 2nd ed. Greenville: East Carolina University Foundation.

Босий, П.В., 2014. Формування сценічного простору засобами постановочного освітлення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура, 793, с.175-181

Проскуряков, В.І. 2004. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. 2-ге вид. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», Вид-во «Срібне слово».

Проскуряков, В.І., Гой, Б.В., 2007. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії і архітектури: Монографія. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка».

Гуменник, І. В., 2019. Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні. Кандидат архітектури. Національний університет «Львівська політехніка».

Гуменник І. В. Національна автентичність в архітектурі ландшафтних театрів Західного регіону України // Розвиток архітектури в Східній Європі: реалії, проблеми та перспективи: збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції, Луцьк, 21 травня 2021 р. – 2021. – C. 32–33.

Проскуряков В. І. та Гуменник І. В., 2018. Розвиток ландшафтних театрів України в майбутньому. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура, 895, с. 32-37.

Гуменник, І.В., 2019. Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні. Кандидат архітектури (доктор філософії). Національний університет «Львівська політехніка».

Gumennyk, I., 2014. Evolution of the typology of open-type and «landscape» theatrical facilities in the conditions of urban environment from antiquity to the present days. Czasopismo «Srodowisko Mieszkaniowe / Housing Environment», 13, pp.54-59.

Посилання на картинки з рис.2, рис.3. рис.4:

Рис.2, а-д) Ukrainian Institute, 2022. Листівки з України. [online] Доступно: <https://ui.org.ua/postcards/> [Дата звернення 11 листопада 2023].

Рис.2, е) Інтернет-видання CHE.CN.UA «Інформаційний портал Чернігівщини», 2023. Чернігівський драмтеатр потребує допомоги [online] Доступно: <http://che.cn.ua/index.php/all-news/item/8622-chernihivskyi-dramteatr-potrebuie-dopomohy> [Дата звернення 11 листопада 2023].

Рис.3, а) Григор’єва, С., 2018. Амфітеатр та світло з повітря. Журі обрало проект-переможця на облаштування громадського простору на Сихові [online] Доступно: <https://portal.lviv.ua/news/2018/05/02/amfiteatr-ta-svitlo-z-povitrya-zhuri-obralo-proekt-peremozhtsya-na-oblashtuvannya-gromadskogo-prostoru-na-sihovi> [Дата звернення 11 листопада 2023]).

Рис.3, б) Antikvar, 2018. Проект відновлення Зеленого театру у Києві [online] Доступно: <https://antikvar.ua/proekt-vidnovlennya-zelenogo-teatru-u-kiyevi/> [Дата звернення 11 листопада 2023]).

Рис.3, в) ELLE Ukraine, 2023. Який вигляд може мати київський Зелений театр [online] Доступно: <https://elle.ua/elle-decoration/yak-mozhe-viglyadati-kiivskiy-zeleniy-teatr/> [Дата звернення 11 листопада 2023]).

Рис.3, г) Рубрика, 2019. Архітектори показали проект реконструкції Літнього театру в Одесі[online] Доступно: <https://rubryka.com/2019/01/10/arhitektory-pokazaly-proekt-rekonstruktsiyi-litnogo-teatru-v-odesi//> [Дата звернення 11 листопада 2023]).

Рис.4. Фото з архіву кафедри дизайну архітектурного середовища НУ «Львівська політехніка»)

References

Gumennyk I. V. Doslidzhennia formuvannia arkhitektury landshaftnykh teatriv v Ukraini // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. – 2021. – Vyp. 22-23. – S. 190–198.

Jewell, L. and Cancian, S.R. 2002. Keeping the Boys Busy: The Revival of Incremental, On-Site Design by National Park, National Center for Preservation Technology and Training [online] 10. Available at: [Accessed 19 June 2018]

Waugh, F.A., 2008. Outdoor Theatres. Vancouver: Read Books.

Kogler Carver, R., 2013. Stagecraft Fundamentals: A Guide and Reference for Teatrical Production. 2nd ed. New York, London: Focal Press.

Cadena, R., 2010. Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, and Entertainment. 2nd ed. New York, London: Focal Press.

Mendenhall J.C. 2012. The dramatic landscape: articulating design criteria for outdoor theatre spaces [online] Available at: [Accessed 21 January 2018].

Cheney, S., 2012. The Open-Air Theatre. Lenox: HardPress Publishing.

Holding, E. Mark Fisher: Staged Architecture: Architectural Monographs, 52. London: Wiley-Academy.

Hardy, M., Weiss, D., Long, R., Moore, B., Hardy, C. and Parker, S., 2014. Outdoor Theatre Facilities: A Guide to Planning and Building Outdoor Theatres. 2nd ed. Greenville: East Carolina University Foundation.

Bosyi, P.V., 2014. Formuvannia stsenichnoho prostoru zasobamy postanovochnoho osvitlennia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Arkhitektura, 793, s.175-181

Proskuriakov, V.I. 2004. Arkhitektura ukrainskoho teatru. Prostir i diia: Monohrafiia. 2-he vyd. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», Vyd-vo «Sribne slovo».

Proskuriakov, V.I., Hoi, B.V., 2007. Kulturolohiia yevreiskoho teatru Ukrainy v konteksti chasu, dii i arkhitektury: Monohrafiia. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika».

Gumennyk, I. V., 2019. Rozvytok arkhitekturnoi typolohii landshaftnykh teatriv v Ukraini. Kandydat arkhitektury. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika».

Gumennyk I. V. Natsionalna avtentychnist v arkhitekturi landshaftnykh teatriv Zakhidnoho rehionu Ukrainy // Rozvytok arkhitektury v Skhidnii Yevropi: realii, problemy ta perspektyvy: zbirnyk tez dopovidei I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Lutsk, 21 travnia 2021 r. – 2021. – C. 32–33.

Proskuriakov V. I. ta Gumennyk I. V., 2018. Rozvytok landshaftnykh teatriv Ukrainy v maibutnomu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Arkhitektura, 895, s. 32-37.

Gumennyk, I.V., 2019. Rozvytok arkhitekturnoi typolohii landshaftnykh teatriv v Ukraini. Kandydat arkhitektury (doktor filosofii). Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika».

Gumennyk, I., 2014. Evolution of the typology of open-type and «landscape» theatrical facilities in the conditions of urban environment from antiquity to the present days. Czasopismo «Srodowisko Mieszkaniowe / Housing Environment», 13, pp.54-59.

Posylannia na kartynky z rys.2, rys.3 ta rys.4:

Rys.2, a-d) Ukrainian Institute, 2022. Lystivky z Ukrainy. [online] Dostupno: <https://ui.org.ua/postcards/> [Data zvernennia 11 lystopada 2023].

Rys.2, e) Internet-vydannia CHE.CN.UA «Informatsiinyi portal Chernihivshchyny», 2023. Chernihivskyi dramteatr potrebuie dopomohy [online] Dostupno: <http://che.cn.ua/index.php/all-news/item/8622-chernihivskyi-dramteatr-potrebuie-dopomohy> [Data zvernennia 11 lystopada 2023].

Rys.3, a) Hryhorieva, S., 2018. Amfiteatr ta svitlo z povitria. Zhuri obralo proekt-peremozhtsia na oblashtuvannia hromadskoho prostoru na Sykhovi [online] Dostupno: <https://portal.lviv.ua/news/2018/05/02/amfiteatr-ta-svitlo-z-povitrya-zhuri-obralo-proekt-peremozhtsya-na-oblashtuvannya-gromadskogo-prostoru-na-sihovi> [Data zvernennia 11 lystopada 2023]).

Rys.3, b) Antikvar, 2018. Proekt vidnovlennia Zelenoho teatru u Kyievi [online] Dostupno: <https://antikvar.ua/proekt-vidnovlennya-zelenogo-teatru-u-kiyevi/> [Data zvernennia 11 lystopada 2023]).

Rys.3, v) ELLE Ukraine, 2023. Yakyi vyhliad mozhe maty kyivskyi Zelenyi teatr [online] Dostupno: <https://elle.ua/elle-decoration/yak-mozhe-viglyadati-kiivskiy-zeleniy-teatr/> [Data zvernennia 11 lystopada 2023]).

Rys.3, h) Rubryka, 2019. Arkhitektory pokazaly proekt rekonstruktsii Litnoho teatru v Odesi[online] Dostupno: <https://rubryka.com/2019/01/10/arhitektory-pokazaly-proekt-rekonstruktsiyi-litnogo-teatru-v-odesi//> [Data zvernennia 11 lystopada 2023]).

Rys.4. Foto z arkhivu kafedry dyzainu arkhitekturnoho seredovyshcha NU «Lvivska politekhnika»)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-11

Номер

Розділ

Articles