ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПРОСТОРІВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНИХ СТОЯНОК У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.118-127

Ключові слова:

підземний простір, транспортно-пересадочний вузол, стоянка для велосипедів, паркінг, велосипедна інфраструктура

Анотація

У статті розглядаються сучасні напрямки підземної урбаністики. Як приклад функціонального призначення підземних просторів визначено особливості влаштування стоянок для велосипедів у складі транспортно-пересадочних вузлів. Велосипедна транспортна система посідає важливе місце в урбанізованих моделях Європейських країн, Японії і Північної Америки. В Україні питання формування велосипедної транспортної велоінфраструктури відображені в наступних документах: «Програма першої стадії розвитку велосипедної мережі та відповідної інфраструктури у Львові у 2011-2019 роках», «Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року». У рамках даної теми найбільша увага приділена дисертаційному дослідженню, присвяченому вивченню споруд для велосипедів, які являються складовою велоінфраструктури в містах з великим відсотком використання велосипеду як повноцінного транспорту в щоденних поїздках. Проаналізовано досвід будівництва підземних паркінгів для велосипедів на прикладі велосипедної стоянки біля залізничної станції Гронінген у Нідерландах та автоматизованого підземного паркінгу для велосипедів у м. Токіо, Японія. Виходячи з параметрів транспортних засобів наведено нормативні показники формування проходів, влаштування допоміжних приміщень та раціональні схеми комбінованого зберігання автомобілів і велосипедів у загальному паркінгу. В результаті дослідження виявлено наступні особливості влаштування підземних велосипедних стоянок у транспортно-пересадочних вузлах: в комплексі з пересадочним вузлом, коли велосипед виступає в ролі повноцінного транспорту; в перехоплюючих паркінгах на в’їзді до міста чи його історичної частини; комбінування з підземними паркінгами для автомобілів, що має економічний ефект в разі використання незадіяних площ під паркування.

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гарбар М.В. Архітектурно-планувальна організація споруд для велосипедів у містах: Дис. … канд. арх.; 18.00.02 / КНУБА. – К., 2019. 229 с.

Гарбар М. В. Велосипедні стоянки на транспортних вузлах. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 457-462.

Кисіль С.С. принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок (на прикладі найкрупніших міст України): автореф. дис. … канд. архіт.: 18.00.02/ ПАТ «КИЇВЗНДІЕП». – К., 2016. 23 c.

Кельба С. С. Архітектурно-планувальна організація в’їздних комплексів крупних та крупніших міст України: Дис. … канд. арх.: 18.00.02. – Київ: КНУБА, 2012. 185 с.

Праслова В.О. Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів : автореф. дис. ... канд. арх.: 18.00.02. – К., 2010. 20 с.

Тімохін В.О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. – Київ: КНУБА, 2008. 629 с.

Щурова В.А. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів: Дис. ... канд. арх.: 18.00.04 / КНУБА. – К., 2005. – 174 с.

Щурова В. А. Історичні передумови, сучасні проблеми та шляхи розвитку міських просторів у зоні транспортно-пересадочних вузлів. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. Вип. – К.: КиївЗДНІЕП, 2003.- С. 177-184.

Щурова В.А. Основні тенденції історичного розвитку міських площ у зоні впливу транспортно-пересадкових вузлів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.– К.: КНУБА, 2003. – Вип. 11 – 12. – С. 211 – 216.

Голубев Г.Е. Подземная урбанистика. – М: Стройиздат, 1979. –231 с.

Голубев Г.Е. Многоуровневые транспортные узлы. - М.: Стройиздат, 1981. – 152 с.

Марковський А.І., Крепка І.О. Класифікація пасажирських транспортних хабів. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Архітектура та будівництво. 2022. Вип. 26. С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.7

Рейцен Є. О., Томкевич К. О., 2004. Міські транспортно-пересадочні вузли і логістика. Містобудування та територіальне планування. Вип. 17. Київ, КНУБА, 276-291.

Журавська М. А., Коцан В. В., Парсюрова П. А. До питання формування дружньої транспортної мережі на основі аналізу зупинкових пунктів міських агломерацій. Інноваційний транспорт. 2016. №2 (20). С. 15-21

EPOMM Mobility Management in Europe. URL: http://epomm.eu/tems/compare_cities.phtml

Ушаков Г. Н. Тенденції розвитку форм громадського простору. Архітектурний вісник КНУБА, Вип. 26-27, 2023 с. 128-134. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.26-27.128-135

City Balcony Groningen Train stations Groningen, Netherlands - Build completed in 2007. URL: http://www.archello.com/en/project/city-balcony-groningen

Eco Cycle bicycle parking: Japanese technology of "smart" bicycle storage.

URL: https://velomesto.com/magazine/tech/veloparkovka-eco-cycle-yaponskaya-tehnologiya-umnogo-hraneniya-velosipedov

REFERENCES

Harbar, M.V. (2019). Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya sporud dlya velosypediv u mistakh [Architectural-planning organization of buildings and equipment for cycling in cities]: Dys. … kand. arkh.; 18.00.02 / KNUBA. – K. 229 p. (in Ukrainian)

Harbar, M. V. (2012). Velosypedni stoyanky na transportnykh vuzlakh. [Bicycle parking at transport hubs] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, Vyp. (31), P-p. 457-462 (in Ukrainian)

Kysilʹ, S.S. (2016). Pryntsypy arkhitekturno-planuvalʹnoyi orhanizatsiyi bahatopoverkhovykh avtostoyanok (na prykladi naykrupnishykh mist Ukrayiny) [Principles of architectural and planning organization of multi-story parking lots (on the example of the largest cities of Ukraine)]: avtoref. dys. … kand. arkhit.: 18.00.02/ PAT «KYYIVZNDIEP». – K. 23 p. (in Ukrainian)

Kelʹba, S. S. (2012). Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya vʺyizdnykh kompleksiv krupnykh ta krupnishykh mist Ukrayiny [Architectural and planning organization of entrance complexes of large and larger cities of Ukraine]: Dys. … kand. arkh.: 18.00.02. – Kyyiv: KNUBA,. 185 p. (in Ukrainian)

Praslova, V.O. (2010). Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya pidzemnykh torhovelʹno-rozvazhalʹnykh kompleksiv [Architectural and planning organization of underground shopping and entertainment complexes]: avtoref. dys. ... kand. arkh.: 18.00.02. – K. 20 p. (in Ukrainian)

Timokhin, V.O. (2008). Arkhitektura misʹkoho rozvytku. 7 knyh z teoriyi mistobuduvannya. [Architecture of urban development. 7 books on the theory of urban planning]. – Kyiv: KNUBA. 629 p. (in Ukrainian)

Shchurova, V.A. (2005). Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia miskoi zabudovy u zonivplyvu transportno-peresadochnykh vuzliv [Architectural and planning organization of city building in zones of influence transplatation junction]: Dys. ... kand. arkh.: 18.00.04 / KNUBA. – K., 174 p. (in Ukrainian)

Shchurova, V. A. (2003). Istorychni peredumovy, suchasni problemy ta shlyakhy rozvytku misʹkykh prostoriv u zoni transportno-peresadochnykh vuzliv [Historical prerequisites, modern problems and ways of development of urban spaces in the zone of transport interchanges]. Perspektyvni napryamky proektuvannya zhytlovykh ta hromadsʹkykh budivelʹ. Spets. Vyp. – K.: KyyivZDNIEP. P. 177-184.

Shchurova, V.A. (2003). Osnovni tendentsiyi istorychnoho rozvytku misʹkykh ploshch u zoni vplyvu transportno-peresadkovykh vuzliv [The main trends of the historical development of urban areas in the zone of influence of transport interchanges]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya.– K.: KNUBA. – Vyp. (11 – 12). P. 211 – 216. (in Ukrainian)

Holubev, H.E. (1979). Podzemnaya urbanystyka. [Underground urbanism]. M: Stroyyzdat. 231 p. (in Russian)

Holubev, H.E. (1981). Mnohourovnevye transportnye uzly. [Multi-level transport hubs]. M.: Stroyyzdat. 152 p. (in Russian)

Markovsʹkyy, A.I., Krepka, I.O. (2022). Klasyfikatsiya pasazhyrsʹkykh transportnykh khabiv. [Classification of passenger transport hubs]. Teoriya ta praktyka dyzaynu. Arkhitektura ta budivnytstvo. Vyp. (26). P. 53-60. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.7 (in Ukrainian)

Reytsen, YE. O., Tomkevych, K. O. (2004). Misʹki transportno-peresadochni vuzly i lohistyka [Urban transport interchanges and logistics]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. (17). Kyyiv, KNUBA, P. 276-291. (in Ukrainian)

Zhuravsʹka, M.A., Kotsan, V.V., Parsyurova, P.A. (2016). Do pytannya formuvannya druzhnʹoyi transportnoyi merezhi na osnovi analizu zupynkovykh punktiv misʹkykh ahlomeratsiy [On the question of forming a friendly transport network based on the analysis of stopping points of urban agglomerations]. Innovatsiynyy transport. Vyp. 2 (20). P. 15-21. (in Ukrainian)

EPOMM Mobility Management in Europe. URL: http://epomm.eu/tems/compare_cities.phtml (in English)

Ushakov, H. N. (2023) Tendentsiyi rozvytku form hromadsʹkoho prostoru [Trends in the development of forms of public space]. Arkhitekturnyy visnyk KNUBA, Vyp. (26-27). P. 128-134. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.26-27.128-135 (in Ukrainian)

City Balcony Groningen Train stations Groningen, Netherlands - Build completed in 2007. URL: http://www.archello.com/en/project/city-balcony-groningen. (in English)

Eco Cycle bicycle parking: Japanese technology of "smart" bicycle storage.

URL: https://velomesto.com/magazine/tech/veloparkovka-eco-cycle-yaponskaya-tehnologiya-umnogo-hraneniya-velosipedov (in English)

Eco Cycle bicycle parking: Japanese technology of "smart" bicycle storage.

URL: https://velomesto.com/magazine/tech/veloparkovka-eco-cycle-yaponskaya-tehnologiya-umnogo-hraneniya-velosipedov

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-11

Номер

Розділ

Articles