ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАСАДІВ СПОРУД З ВРАХУВАННЯМ ЕМОЦІЙНОГО СПРИЙНЯТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.80-90

Ключові слова:

фасад, візуальне середовище, візуальна екологія, гомогенне візуальне середовище, агресивне візуальне середовище, композиційні закономірності

Анотація

Урбаністичне  середовище  достатньо «агресивно» впливає на психіку людини, що перебуває в ньому, оскільки  воно  суттєво відрізняється від природніх умов проживання, до якого людина  еволюційно пристосовувалась  тисячоліттями. В статті зроблена спроба проаналізувати  особливості формування архітектури, зокрема фасадів споруд,  через призму емоційного сприйняття людиною   середовища. Архітектура  фасадів будинків розглянута в історичній ретроспективі починаючи від початку ХХ сторіччя, в період коли в проектуванні переважало, в основному, статичне споглядання архітектури до її сучасного періоду. Це дозволило визначити основні тенденції та прийоми формування фасадів житлових та громадських будинків, що склались в останні десятиріччя.  Постійне візуальне сприйняття середовища (зокрема міського), його насиченість зоровими елементами здійснює значний вплив на психологічний стан людини.  В статті проаналізовано  традиційне вертикальне членування площини  фасаду  на 3 частини (яруси), особливості проєктування  входу,  вплив на загальну композицію фасаду вікон та літніх приміщень. Сформульовані основні  вимоги до архітектурного вирішення кожного ярусу та елементів, які його наповнюють. Зроблена  спроба врахувати рекомендації візуальної екології та визначено  основні вимоги до проектування фасадів житлових та громадських об’єктів, які дозволяють створювати комфортне середовище для мешканців міст та селищ.

Посилання

Бібліографія

Гнесь . І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції: монографія : Вид-во Львівської політехніки , 2013. - 652 с.

Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М., Стройиздат. 1997 – 127с

Бодня C.В., Мироненко В.П.,. Шкодовский Ю.М . Гуманізація архітектурного середовища: що ми маємо і що нам необхідно зробити. [online] URL: https:// ena.lpnu.ua › bitstream › ntb › 30080 › 1 › 3_12-26.pdf (дата звернення 25.11.2022)

Дей К. Места, где обитает душа. Архитектура и среда, как лечебное средство. М.: Издательство «Ладья», 2000-280с

Їдак Ю. Прояв масштабності архітектурних елементів фронту квартальної забудови Львова. [online] URL: https://www.sworld.com.ua/konfer22/659.htm (дата звернення 1.12.2022)

Карманова И. Визуальная среда современного города. Будмайстер. 2003 №13 С.35-36

Т. Є. Казанцева, У. О. Антонюк. До питання закономірностей пропорціювання фасадів будівель Львова 1870–1930-х. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: «Архітектура» № 836 2015 р. 29-35 с.

Козлова Н.В. Принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата архітектури. Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2019.

Посацький Б.С., Черняк І.Я. Нові будинки-вставки 1950 – 1980-х років у вуличних фасадах Львова: композиційний аспект. Містобудування та територіальне планування. Київ : КНУБА, 2019. №70- 510-515

Рябов О.Р., Николаева И.В. Эмоциональное восприятие архитектурной среды. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. Известия КГАСУ, Казань. 2016, № 3 (37)

Середюк И.И. Восприятие архитектурной среды. Вища школа. Львов. 1979-202 с.

Степанов, А.В. Архитектура и психология : учебное пособие для академического бакалавриата / А.В. Степанов, Г.И. Иванова, Н.Н. Нечаев. – 2-е издание. – М: Юрайт, 2018. – 355 с.

Сохацкая Д.Г. . Прикладные аспекты восприятия архитектурного пространства. Вестник культуры и искусств. Челябинский государственный институт культуры. 2019. № 1 (57)

Толстая В.Е, Козелько Н.А. Визуальная окружающая среда как важный экологический фактор. Социально-экологические проблемы устойчивого развития. Журнал Белорусского государственного университета. Экология. 2019;2:13–20

Трошкіна О. А. Сприйняття міського середовища та об’єктів архітектури в ньому. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 121 - 125.

Филин В.А . Визуальная среда города. Вестник международной академии наук . Проблеми екологии, образования, экологической культуры, науки о земле. М. № 2, 2006

Филин В.А. Видеоэкология: что для глаза хорошо, а что - плохо. Изд. 3-е. М:, 2006. 512 с.

Шилин В,В Архитектура и психология: конспект лекций. Н.Новгород: Нижегор.гос.архит.-строит. ун-т, 2011- 66с.

References

Gnes I. P. (2013) Multi-apartment housing: trends of evolution. [Bagatokvartirne zhitlo tendenciyi evolyuciyi: monografiya] Vid-vo Lvivskoyi politehniki , 2013. - 652 s. (in Ukrainian)

Belyaeva E.L. (1997) Architectural and spatial environment of the city as an object of visual perception. [Arhitekturno-prostranstvennaya sreda goroda kak obekt zritelnogo vospriyatiya.] M., Strojizdat. 1997 – 127s. (in Russian)

Bodnya C.V., Mironenko V.P.,. Shkodovskij Y.M (2022).[ Humanization of the architectural medium: what we can and what we need to work.] Gumanizaciya arhitekturnogo seredovisha: sho mi mayemo i sho nam neobhidno zrobiti. URL: https:// ena.lpnu.ua › bitstream › ntb › 30080 › 1 › 3_12-26.pdf (data zvernennya 25.11.2022. (in Russian)

Dej K. (2000). Places where the soul lives. Architecture and environment as a remedy. [Mesta, gde obitaet dusha. Arhitektura i sreda, kak lechebnoe sredstvo.] M.: Izdatelstvo «Ladya», 2000-280s. (in Russian)

Yidak Y. (2022) Showing the scale of the architectural elements in front of the quarterly forgetfulness of Lviv. [Proyav masshtabnosti arhitekturnih elementiv frontu kvartalnoyi zabudovi Lvova.] URL: https://www.sworld.com.ua/konfer22/659.htm (data zvernennya 1.12.2022) (in Ukrainian)

Karmanova I. (2003). Visual environment of the modern city [Vizualnaya sreda sovremennogo goroda.] Budmajster. 2003 №13 S.35-36. (in Russian)

Kazanceva T.E, Antonyuk U.O. (2015) Before feeding the regularities of the proportions of the facades of the life of Lviv in the 1870s–1930s [Do pitannya zakonomirnostej proporciyuvannya fasadiv budivel Lvova 1870–1930-h. ]Visnik Nacionalnogo universitetu «Lvivska politehnika» Seriya: «Arhitektura» № 836 2015 r. 29-35 s. (in Ukrainian)

Kozlova N.V. (2019) Principles of architectural organization of facades in richly-surfaced huts with protection of visual ecology. [Principi arhitekturnoyi organizaciyi fasadiv bagatopoverhovih zhitlovih budinkiv z vrahuvannyam vizualnoyi ekologiyi.] Disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenyu kandidata arhitekturi. Kiyivskij nacionalnij universitet budivnictva i arhitekturi, Kiyiv, 2019. (in Ukrainian)

Posackij B.S., Chernyak I.Ya. (2019). New booths-inserts of the 1950s - 1980s at the street facades of Lviv: compositional aspect. [Novi budinki-vstavki 1950 – 1980-h rokiv u vulichnih fasadah Lvova: kompozicijnij aspekt.] Mistobuduvannya ta teritorialne planuvannya. Kiyiv : KNUBA, 2019. №70- 510-515s. (in Ukrainian)

Ryabov O.R., Nikolaeva I.V. (2016). Emotional perception of the architectural environment. [Emocionalnoe vospriyatie arhitekturnoj sredy.] Arhitektura zdanij i sooruzhenij. Tvorcheskie koncepcii arhitekturnoj deyatelnosti. Izvestiya KGASU, Kazan. 2016, № 3 (37). (in Russian)

Seredyuk I.I.(1979). Perception of the architectural environment. [Vospriyatie arhitekturnoj sredy]. Visha shkola. Lvov. 1979-202 s

Stepanov, A.V. (2018). Architecture and Psychology: Study Guide for Academic Undergraduate Studies [Arhitektura i psihologiya : uchebnoe posobie dlya akademicheskogo bakalavriata /] A.V. Stepanov, G.I. Ivanova, N.N. Nechaev. – 2-e izdanie. – M: Yurajt, 2018. – 355 s. (in Russian)

Sohackaya D.G. (2019)Applied aspects of architectural space perception. [Prikladnye aspekty vospriyatiya arhitekturnogo prostranstva.] Vestnik kultury i iskusstv. Chelyabinskij gosudarstvennyj institut kultury. 2019. № 1 (57) (in Russian)

Tolstaya V.E, Kozelko N.A. (2019). Visual environment as an important ecological factor. [Vizualnaya okruzhayushaya sreda kak vazhnyj ekologicheskij faktor. ] Socialno-ekologicheskie problemy ustojchivogo razvitiya. Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekologiya. 2019; 2:13–20s. (in Russian)

Troshkina O. A. (2011). Perception of the urban environment and architectural objects in it. [Sprijnyattya miskogo seredovisha ta ob’yektiv arhitekturi v nomu. ]Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya : nauk.-tehn. zb. Kiyiv : KNUBA, 2011. - Vip. 27. - S. 121 - 125. (in Russian)

Filin V.A . (2006).Visual environment of the city [Vizualnaya sreda goroda.] Vestnik mezhdunarodnoj akademii nauk . Problemi ekologii, obrazovaniya, ekologicheskoj kultury, nauki o zemle. M. № 2, 2006. (in Russian)

Filin V.A. (2006) Video ecology: what is good for the eye and what is bad. [Videoekologiya: chto dlya glaza horosho, a chto - ploho.] Izd. 3-e. M:, 2006. 512 s. (in Russian)

Shilin V.V (2011). Architecture and psychology: lecture notes. [Arhitektura i psihologiya: konspekt lekcij.] N.Novgorod: Nizhegor.gos.arhit.-stroit. un-t, 2011- 66s. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-11

Номер

Розділ

Articles