ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАБУДОВИ СЕЛА УРИЧ В УМОВАХ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.65-78

Ключові слова:

традиційна забудова, реставрація, відновлення та музеєфікація, реновація, ревіталізація

Анотація

В даній статті зроблена спроба осмислити досвід збереження цінної забудови села Урич, яка відображає типове планування XVI ст. притаманне бойківським поселенням. Актуальність дослідження випливає із потреби задіяти ресурси села для економічного та культурного розвитку. Пам’ятки археології та архітектури, історична та традиційна забудова можуть бути одним із вагомих ресурсів при розумному їх використанні. В результаті досліджень виявлено, що охоронні зони комплексу пам’яток літописного городища Тустань поширюються на забудову села, що значно обмежує нове будівництво. Пріоритетним стає збереження традиційного характеру історичного середовища. В межах зон регулювання забудови проводяться роботи, скеровані на реставрацію пам’яток архітектури, відбудову та музеєфікацію цінних об’єктів, реновацію історичних будівель, ревіталізацію занедбаних та покинутих будинків. Створюються передумови для сприяння точній реконструкції цінних, але вже зруйнованих будівель. Однак, нове будівництво та перебудова старих будинків ведуться в рамках встановлених урбаністичних та архітектурних регламентів

Посилання

Список використаних джерел:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (дата звернення 05.12.2023)

Міжнародна хартія з охорони традиційної архітектурної спадщини (Стокгольмська хартія. 1998 р.). URL: http://old.centre7.org.ua/?q=book/export/html/87 (дата звернення 05.12.2023)

European Rural Heritage Observation Guide. 13 CEMAT (2003) 4. – Р. - 78. URL: https://rm.coe.int/16806f7cc2 (дата звернення: 07.12.2023)

Посібник з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури об’єднаних територіальних громад. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/347/1.pdf. (дата звернення: 07.12.2023)

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. Львів, 2013. Том 4. Сільські території / відп. ред. В.В. Борщевський. 2013. – 344 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20130004.pdf (дата звернення 07.12.2023)

Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / Інститут регіональних досліджень НАН України. К.: Видавничий дім А.С.С, 2004. – 400 с.

Рудницький А.М. Розвиток містобудування на території західних областей України: монографія. Львів; Ліга-Прес, 2018. – 332 с.

Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах ХІХ – початку ХХ ст. К.: Наукова думка, 1994. – 140 с.

Розпланування та забудова територій сільських населених пунктів і фермерських господарств: навч. посіб. / Лоїк Г.К., Тарасюк І.Т., Степанюк А.В., Смолярчук М.В. К.: Арістей, 2009. – 344 с.

Степанюк А.В. Архітектурно-планувальна реконструкція центральних сіл первинної системи розселення (на прикладі Львівської області): автореф. дис. … канд. архітектури: 18.00.01. Львів, 2011. – 25 с.

Гнесь Л.Б. Пошук національної ідентичності у забудові села // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип. 36. – С. 271-279.

Пархуць Л.В., Шеремета З.Ю., Фітак М.М. Традиційна дерев’яна житлова архітектура в культурних ландшафтах Національного природного парку «Синевир» // Вісник Львівського аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2015. № 16. – С.144-156.

Пархуць Л. Ландшафтно-просторовий уклад та архітектура села Урич // Фортеця: збірник заповідника «Тустань» на пошану Михайла Рожка. Л.: Камула, 2009. – Кн.1. – С. 502-521.

Пархуць Л. Збереження культурного ландшафту села Урич // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Л.: Прстір-М, 2018. Кн. 3. - С. 563-573.

Пархуць Л., Джуфер М. З історії шкільних будівель Урича // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Л.: Прстір-М, 2018. Кн. 3. - С. 306-318.

Котлярчук А. Охорона історико-архітектурного середовища села Урич. Перші кроки Державного історико-культурного заповідника «Тустань» // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Л.: Колір ПРО, 2012. Кн. 2. – С. 52-59.

Лавришин І. Економіко-географічна характеристика села Урич на основі аналізу мап другої половини XVIII – першої половини ХХ ст. // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Л.: Простір-М, 2022. Кн. 5. – С.418-430.

Стефанишин О., Котлярчук А. Урич. Село під селями: альбом ландшафтів. Л.: КЗ ЛОР АДІКЗ «Тустань», 2020. – 78 с.

Проект визначення та обґрунтування меж Державного історико-культурного заповідника "Тустань" в с. Урич, Сколівського району, Львівської області: [Рукопис]. Л.: МПП Архітектурна майстерня «Симетрія», 2006. Т.2., Кн.1., вип. 1-2.

Коригування меж території державного історико-культурного заповідника «Тустань» та визначення меж режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини в районі с. Урич Сколівського району Львівської області: [Рукопис]. К.: НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 2009. – 61 c.

Коригування меж і режимів використання території та зон охорони Державного історико-культурного заповідника «Тустань» в районі с. Урич Сколівського району Львівської області: [Рукопис]. Л.: НУ «Львівська політехніка» НДЛ-104, 2019. – 131 с.

REFERENCES:

Zakon Ukrainy «Pro reguljuvannja mistobydivnoji dijalnosti». (in Ukrainian) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (data zvernennja 05.12.2023)

Miznarodna hartija z ohorony tradytsijnoji arhitektyrnoji spadshchyny (Stokgjlmska hartija. 1998 r.). (in Ukrainian) URL: http://old.centre7.org.ua/?q=book/export/html/87 (data zvernennja 05.12.2023)

European Rural Heritage Observation Guide. 13 CEMAT (2003) 4. – S. - 78. URL: https://rm.coe.int/16806f7cc2 (data zvernennja: 07.12.2023)

Posibnyk z pytan´ prostorovogo planyvannja dlja ypovnovazenyh oorganiv mistobydyvannja ta arhitektyry objednanyh terytorialnyh gromad. (in Ukrainian) URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/347/1.pdf. (data zvernennja: 07.12.2023)

Karpats´kyj region: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytky: monografija y 8 tomah / NAN Ukrainy. Instytyt regional´nyh doslidzen´; nayk. red. V.S. Kravtsiv. Lviv, 2013. Тоm 4. Sil´ski terytoriji / vidp. red. V.V. Borshchevskyj. 2013. – 344 s. (in Ukrainian) URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20130004.pdf (data zvernennja 07.12.2023)

Gabrel´M.M. Prostorova organizatsija mistobydivnyh system / Instytyt regional´nyh doslidzen´ NAN Ukrainy. К.: Vydavnychyj dim А.S.S, 2004. – 400 s. (in Ukrainian)

Rydnyts´kyj A.M. Rozvytok mistobydyvannja na terytoriji zahidnyh oblastej Ukrainy: monografija. Lviv; Liga-Pres, 2018. – 332 s. (in Ukrainian)

Silets´kyj R. Sil´s´ke poselennja ta sadyba v Ukrajins´kyh Karpatah ХІХ – pchatky ХХ st. К.: Naukova dymka, 1994. – 140 s. (in Ukrainian)

Rozplamyvannija ta zabydova terytorij sil´s´kyh naselenyh pynktiv i fermers´kyh gospodarstv: navch. posib. / Loik G.K., Tarasjuk I.T., Stepanjuk A.V., Smolarchyk M.V. K.: Aristej, 2009. – 344 s. (in Ukrainian)

Stepanjuk A.V. Arhitektyrno-planyval´na rekonstryktsija tsentral´nyh sil pervynnoji systemy rozselennja (na prykladi Lvivs´koji oblasti): avtoref. dys. … kand. arhitektyry: 18.00.01. Lviv, 2011. – 25 s. (in Ukrainian)

Gnes´ L.B. Poshyk natsional´noji identychnosti y zabydovi sela // Sychasni problemy arhitektyry ta mistobydyvannja. К.: КНУБА, 2014. Вип. 36. – S. 271-279. (in Ukrainian)

Parkhuts L.V., Sheremeta Z.U., Fitak М.М. Tradytsijna derevjana zytlova arhitektyra v kultyrnyh landshaftah Natsijnal´nogo pryrodnogo parky «Synevyr» // Visnyk Lvivs´kogo agrarnogo universytety. Arhitektyra I sil´s´kogospodars´ke budivnytstvo. Lviv, 2015. № 16. – S.144-156. (in Ukrainian)

Parkhuts L.V. Landshaftno-prostorovyj yklad ta arhitektyra sela Urych // Foretsja: zbirnyk zapovidnyka «Тustan» na poshany Mykhajla Rozka. L.: Kamula, 2009. – Kn.1. – S. 502-521. (in Ukrainian)

Parkhuts L.V. Zberezennja kultyrnogo landshafty sela Urych // Foretsja: zbirnyk zapovidnyka «Тustan». L.: Prostir-M, 2018. Kn. 3. - S. 563-573. (in Ukrainian)

Parkhuts L.V., Dzufer М. Z istoriji shkil´nyh budivel´ Urycha // Foretsja: zbirnyk zapovidnyka «Тustan». L.: Prostir-M, 2018. Kn. 3. - S. 306-318. (in Ukrainian)

Kotlyarchuk A. Ohorona istoryko-arhitektyrnogo seredovyshcha sels Urych. Pershi kroky Derzavnogo istoryko-kultyrnogo zapovidnyka «Tustan» // Foretsja: zbirnyk zapovidnyka «Тustan». L.: Kolir PRO, 2012. Kn. 2. – S. 52-59. (in Ukrainian)

Lavryshyn I. Ekonomiko-geografichna kharakterystyka sela Urych na osnovi analizy map drygoji polovyny XVIII – pershoji polovyny ХХ st. // Foretsja: zbirnyk zapovidnyka «Тustan». L.: Prostir-M, 2022. Kn. 5. – S.418-430. (in Ukrainian)

Stefanyshyn O., Kotlyarchuk A. Urych. Selo pid skelamy: al´bom landshaftiv. L.: KZ LOR ADIKZ «Тustan», 2020. – 78 s. (in Ukrainian)

Proekt vyznachennja ta obgruntyvannja mez Derzavnogo istoryko-kyl´turnogo zapovidnyka «Тustan» v s. Urych Skolivs´kogo rajony Lvivs´koji oblasti: [Rukopys]. L.: MPP Arhitektyrna majsternja «Symetrija», 2006. T.2., Kn.1., vyp. 1-2.

Korgyvannja mez terytoriji derzavnogo istoryko-kyl´tyrnogo zapovidnyka «Тustan» ta vyznachennja mez rezymiv vykorystannja zon ohorony pamjatok kyl´tyrnoji spadshchyny v rajoni s. Urych Skolivs´kogo rajony Lvivs´koji oblasti: [Rukopys]. К.: NDI pamjatkoohoronnyh doslidzen´, 2009. – 61 s. (in Ukrainian)

Korgyvannja mez i rezymiv vykorystannja terytoriji ta zon ohorony Derzavnogo istoryko-kyl´turnogo zapovidnyka «Тustan» v rajoni s. Urych Skolivs´kogo rajony Lvivs´koji oblasti: [Rukopys]. L.: NU «Lvivs´ka politehnika» NDL-104, 2019. – 131 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-11

Номер

Розділ

Articles