ПРОПОЗИЦІЇ З ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПОПУТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗОНАХ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.38-45

Ключові слова:

архітектурно-планувальна організація зон громадської активності населення (вулиці, площі, підземні переходи, транспортно-пересадочні вузли), об’єкти попутного обслуговування

Анотація

Концентроване, багатошарове і складно організоване сере­довище зон громадської активності впливає на поведінку містян. Успішність соціокультурного простору у сучасних реаліях нерозривно пов’язана з її економічною ефективністю. Перетин економічних і соціальних інтересів суспільства примушує звертати увагу на взаємодію громадського простору, повсякденного транзитного руху городян, що дає можливість поєднувати соціокультурну та комерційну складову. Привабливий простір повинен мати набір різноманітних функцій, які будуть забезпечувати постійну присутність у ньому людей з різною метою у різний час доби, сприятиме постійній підтримці життєдіяльності оточуючих територій[1-3].

            Попутне обслуговування є частиною системи громадського обслуговування, одначе його специфіка накладає обмеження на види діяльності, які доцільно розвивати у зонах громадської активності. Попутним може бути культурно-побутова діяльність, яка не запланована заздалегідь, не потребує якою-небудь спеціальної підготовки і дозволяє реалізацію в у короткі проміжки часу.

            На інтенсивність відвідування вузлів активної життєдіяльності, крім задоволення суто утилітарних потреб, великий вплив має фактор привабливості самого міського середовища. За результатами проведених наукових досліджень у КИЇВЗНДІЕПі та КНУБА визначено, що середовище соціальної активності моделює у свідомості людини очікування нової інформації нових форм життєдіяльності.

             В ході досліджень виявлено, що для організації комфортного попутного обслуговування в зонах громадської активності містян необхідно враховувати такі фактори: потенційний час городян, проведений у цих зонах; діапазон попутних видів обслуговування; конфігурація притаманних видам обслуговування технологічних ліній пішохідного руху (прямолінійний або диференційований).

На жаль, повномасштабне вторгнення рф в Україну породило новий вид попутного обслуговування подвійного призначення – укриття як «критерій безпеки» городян.

Посилання

Джейкобс, Джейн. Смерть і життя великих американських міст. Київ: КЕНЕКШЕНС, 2021. С. 129-156.

Ґел, Йен. Міста для людей. Пер. з англ. О. Любарської. Київ : КЕНЕКШЕНС. 2020. С.128-178; 186-191.

Линч К. Образ города. Пер. с англ. Стройиздат, 1982. 328 с.

Мейтленд Б. Пешеходные торгово-общественные пространства. Пер. с англ. А. Р. Анисимова; под ред. И.Р. Федосеевой. Стройиздат, 1989. 159с.

Урбах А.И.Лин М.Т. Архитектура городских пешеходных пространств. Стройиздат, 1990. С. 112-124.

Куцевич В.В. Реформування архітектурно-метологічної бази проєктування об`єктів соціокультурного призначення в сучасних умовах України: автореф. дис… д. арх: 18.00. 02. Київ, 2004. С. 15-16.

Человек и среда: психологические проблемы: под ред. Т. Нийта, М. Хайдметса, Ю. Круусвалла. Таллинн, 1981. С. 35-40.

Козидуб Ю.С. Розміщення мобільних об`єктів експрес обслуговування в міському середовищі. Регіональні проблеми архітектури і містобудування. Зб. наук праць. Вип. 7-8. Стан і перспективи. Одеса: ОДАБА, 2005. С. -45-47.

Лисюк І.О. Функціонально-планувальна організація громадсько-транспортних вузлів на станціях метрополiтену в декількох рівнях. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. наук.–техн. зб. Київ: КНУБА, 2009. Вип. 21. С. 250-254.

Іванова І.М. , Лобчук А. О. Вплив транспортно-пересадочних вузлів на розвиток архітектури міського середовища. Регіональні проблеми архітектури та містобудування. Збірн. наук. праць. Вип. 13. Теорія і практика. Одеса: ОДАБА, 2019. С. 46-52.

Андрощук А.С. Формування громадських центрів у вузлах планувального каркасу міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Наук.-техн. зб. Київ: КНУБА, 2011. Вип. 26. – С. 122-127.

Poljanska G. Spolocencko-кulturny aspect pesich ulic historickych centrach miest. Project. 1989. №1. S. 36-37.

Westway. Process: Arhitecture, 1984. №47. P.34-36.

Christiansen J. Hovedb Anegarden i Hoje Tastrup. Arkitekten. 1986. №14. S. 317-320.

Yodrazka P. Pesie zony–jedna z mornosti ako humanizovat prostredie miеst. Projekt, 1989. №1. S. 4-6.

Мустафа Махмуд Абдулгани Мустафа, Куцевич В.В. Особливості архітектурно-планувальної організації транспортно-пересадочних вузлів (на прикладі залізничних вокзалів). Матеріали наук. – практ. конф «Інновації в архіт. диз. та мист.». Зб. тез допов. Київ: КНУБА, 2023. С. 124-125.

Куцевич В.В. Архітектурний простір у період пандемії та воєнного стану. Всеукраїнське міжнародне науково-практична конференція. зб. мат. 10.07.2022р. Чернігів: ГО «Науково-освітній інновац. центр суспільн. трансформ». 2022, С. 355-357. https://doi://10.54929/confmult - 06-2022/

ДБН В. 2.2-5-2023. Захисні споруди цивільного захисту. Київ: Мін. Мін. розвитку громад і територій та інфраструктури України. 2023, 123с.

ДБН Б. 2-2-12:2019. Планування та забудова територій. Київ: Мінрегіон України, 2023. 177 с.

ДБН В. 2.2.-9: 2018. Громадські будинки і споруди. Основні положення. Київ: Мінрегіон. України, 2018. С. 8-11; 31-32; 38-39.

Dzheikobs, D. (2021). Smert i zhyttia velykykh amerykanskykh mist [The death and life of great American cities]. Kyiv: KENEKSНENS, 129-156. (in Ukrainian).

Gel, Y. (2020). Mista dlia liudei [Cities for people]. Per. z anhl. O. Liubarskoi. Kyiv : KENEKShENS, 128-178; 186-191. (in Ukrainian).

Lynch, K. (1982). Obraz horoda [Image of the city]. Per. s anhl. Stroiyzdat, 328. (in Russian).

Meitlend, B. (1989) Peshekhodnye torhovo-obshchestvennыe prostranstva [Pedestrian commercial and public spaces]. Per. s anhl. A. R. Anysymova; pod red. Y.R. Fedoseevoi. Stroiyzdat, 159. (in Russian).

Urbakh, A.Y., Lyn, M.T. (1990). Arkhytektura horodskykh peshekhodnykh prostranstv [Architecture of urban pedestrian spaces]. Stroiyzdat, 112-124. (in Russian).

Kutsevych, V.V. (2004). Reformuvannia arkhitekturno-metolohichnoi bazy proiektuvannia ob`iektiv sotsiokulturnoho pryznachennia v suchasnykh umovakh Ukrainy [Reforming the architectural and methodological basis of designing objects of socio-cultural purpose in modern conditions of Ukraine]: avtoref. dys… d. arkh: 18.00. 02. Kyiv, 15-16.

Chelovek y sreda: psykholohycheskye problem [Man and environment: psychological problems] (1981): pod red. Nyita T., Khaidmetsa, M., Kruusvalla, Yu. Tallynn, 35-40. (in Russian).

Kozydub, Yu.S. (2005) Rozmishchennia mobilnykh ob`iektiv ekspres obsluhovuvannia v miskomu seredovyshchi [Placement of mobile objects of express service in the urban environment]. Rehionalni problemy arkhitektury i mistobuduvannia. Zb. nauk prats, (7-8). Stan i perspektyvy. Odesa: ODABA, 45-47. (in Ukrainian).

Lysiuk, I.O. (2009). Funktsionalno-planuvalna orhanizatsiia hromadsko-transportnykh vuzliv na stantsiiakh metropolutenu v dekilkokh rivniakh [Functional and planning organization of public transport hubs at metro stations in several levels]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. nauk.–tekhn. zb. Kyiv: KNUBA (21), 250-254. (in Ukrainian).

Ivanova, I.M., Lobchuk, A. O. (2019). Vplyv transportno-peresadochnykh vuzliv na rozvytok arkhitektury miskoho seredovyshcha [The influence of transport interchanges on the development of the architecture of the urban environment]. Rehionalni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Zbirn. nauk. prats. Vyp. 13. Teoriia i praktyka. Odesa: ODABA, 46-52. (in Ukrainian).

Androshchuk, A.S. (2011). Formuvannia hromadskykh tsentriv u vuzlakh planuvalnoho karkasu mista [Formation of public centers in nodes of the city's planning framework]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Nauk.-tekhn. zb. Kyiv: KNUBA (26), 122-127. (in Ukrainian).

Poljanska, G. (1989). Spolocencko-кulturny aspect pesich ulic historicknych centrach miest [Social and cultural aspect of rural streets, historic city centers]. Projekt (1), 36-37. (in Polish).

Westway (1984). Process: Arhitecture (47), 34-36. (in English).

Christiansen, J. (1986) Hovedb Anegarden i Hoje Tastrup. Arkitekten (14), 317-320. (in English).

Yodrazka, P. (1989) Pesie zony–jedna z mornosti ako humanizovat prostredie miеst [Pedestrian zones are one of the possibilities of humanizing cities]. Projekt (1), 4-6. (in).

Mustafa Makhmud Abdulhany Mustafa, Kutsevych, V.V. (2023). Osoblyvosti arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii transportno-peresadochnykh vuzliv (na prykladi zaliznychnykh vokzaliv) [Peculiarities of the architectural and planning organization of transport interchanges (on the example of railway stations)]. Materialy nauk. – prakt. konf «Innovatsii v arkhit. dyz. ta myst.». Zb. tez dopov. KNUBA, 124-125. (in Ukrainian).

Kutsevych, V.V. (2022). Arkhitekturnyi prostir u period pandemii ta voiennoho stanu [Architectural space during the pandemic and martial law]. Vseukrainske mizhnarodne naukovo-praktychna konferentsiia. zb. mat. 10.07.2022r. Chernihiv: HO «Naukovo-osvitnii innovats. tsentr suspiln. transform». 2022, S. 355-357. https://doi://10.54929/confmult - 06-2022/ (in Ukrainian).

DBN V. 2.2-5-2023. (2023). Zakhysni sporudy tsyvilnoho zakhystu [Protective structures of civil defense]. Kyiv: Min. Min. rozvytku hromad i terytorii ta infrastruktury Ukrainy, 123. (in Ukrainian).

DBN B. 2-2-12:2019. (2019). Planuvannia ta zabudova terytorii [Planning and development of territories]. Kyiv: Minrehion Ukrainy, 177. (in Ukrainian).

DBN V. 2.2.-9: 2018. (2018). Hromadski budynky i sporudy. Osnovni polozhennia [Public buildings and structures. Substantive provisions.]. Kyiv: Minrehion. Ukrainy, 8-11; 31-32; 38-39. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-11

Номер

Розділ

Articles