ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РОЗВИТОК САДИБНОЇ АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.140-148

Ключові слова:

садибне житло, безпека, площа будинку, автономність, енергоощадність

Анотація

В статті проаналізовано потенційний вплив тенденцій поширення інфекційних захворювань та воєнних дій на  розвиток садибного житла в Україні. Останні кілька років  серйозним викликом для нашої країни та й для усього людства загалом стало розповсюдження захворюваності на коронавірусне захворювання (COVID-19), але і до того людство потерпало від спалахів різноманітних вірусних захворювань.  Повномасштабне вторгнення російської армії та, як наслідок, активні бойові дії які точаться на території України після 24 лютого 2022 року ведуть до знищення не лише об’єктів інфраструктури,  а й призводять до руйнувань житлових будинків, в тому числі садибного житла. Внаслідок таких руйнувань уже знищено або пошкоджено значна частина житлових будинків у багатьох регіонах України. Все це вимагає від  архітекторів та будівельників  визначити основні тенденції післявоєнної відбудови не лише міст, а також і заміської нерухомості. В статті авторами окреслено основні чинники, які впливатимуть на формування та відбудову садибного житла в повоєнний час. Серед останніх значний вплив на розвиток архітектури садибного житла матимуть економічні та психологічні фактори. Серед економічних факторів безумовно  визначальним є вартість спорудження одного квадратного метра житла, яка постійно зростає. Окрім того надзвичайно важливим є забезпечення комфорту проживання, основою для чого є забезпечення цілої низки психологічних факторів. З  урахуванням нових чинників (війна і хвороби) саме безпека проживання стає базисом для комфорту проживання. Питання автономності будинку, яке гостро постає під час епідемій та пандемій, залишається актуальним і в часи повоєнної відбудови. Якщо поширення вірусних захворювань ставить задачу автономізації життєзабезпечення, зменшення потреби у контактах з потенційними переносниками хворіб, то війна додає вимогу максимальної незалежності від зовнішніх інженерних мереж. Автономність садибного житла, економічна та енергетична ефективність, екологічність та безпека проживання повинні стати орієнтирами для архітекторів при проєктуванні  у сучасних реаліях.

Посилання

Гусалов М. Автономный дом – это реальность. AW-Therm. 2017. № 5. URL: https://aw-therm.com.ua/realizovannij-proektavtonomnogodoma/ (дата звернення: 10.07.2022).

Полищук А.А., Лисица П.С. Строительство автономных энергоэффективных домов (с использованием соломенных блоков). Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 2013. Вип. 3(101). С. 130–133.

Плоский В. О., Кащенко Т. О.,. Ручинська Н. М. Формування садибного житла на основі принципу енергоефективності на території північного регіону України. Енергозбереження в будівництві та архітектурі. КНУБА. 2011. Науково-технічний збірник. Випуск 2. С. 131-138.

Шулдан Л.О, Бродський М.О, Гутник М.Б. Розвиток методики кількісного оцінювання енергоефективності архітектурних рішень. Енергозбереження в будівництві та архітектурі. КНУБА. 2011. Науково-технічний збірник. Випуск 2. С. 178-192.

Тимошенко Е.А, Савицький Н.В. Анализ и характеристика основных факторов, влияющих на экологическую безопасность помещений жилых зданий. Наукові дослідження. Вісник державної академії будівництва і архітектури, 2015. № . С. 18-25.

Якубовський В. Б., Якубовський І. В., Кайдановська О. О. Основи проектування садибного житла. Навчальний посібник- Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. С-228

Christele Harrouk. Architecture post COVID-19: the Profession, the Firms, and the Individuals, ArchDaily 2020 URL: https://www.archdaily.com/939534/architecture-post-covid-19-the-profession-the-firms-and-the-individuals (дата звернення 25.08.2022)

Осаму Окамура. Пандемія змінить наші будинки та міста. ZBRUC. 2020 URL: https://zbruc.eu/node/97930 . (дата звернення 27.08.2022)

Надія Собенко. За час війни в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків. СУСПІЛЬНЕ, 2022 URL: https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/ (дата звернення 17.08. 2022)

Держстат України. .Багатогалузева статистична інформація / Регіональна статистика / Економічна статистика / Економічна діяльність / Будівництво/ URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/bud/kzp_reg/arch_kkz_reg2022_u.htm (дата звернення 06.09.2022)

Балаш Ромхані. Житло в Україні після війни. Вокс Україна. URL: https://voxukraine.org/zhytlo-v-ukrayini-pislya-vijny/ (дата звернення 20.04.2022).

Георгій Могильний. Будівництво житла під час війни: ліки чи отрута для економіки. ZN.UA. https://zn.ua/ukr/macrolevel/budivnitstvo-zhitla-pid-chas-vijni-liki-chi-otruta-dlja-ekonomiki.html (дата звернення 22.06. 2022)

Якубовський І. В. Моделі комфорту садибного житла / І. В. Якубовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Архітектура. - 2013.- вип.757 -С. 124-127).

Кодекс цивільного захисту України. Стаття 32. Київ. 2012р URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення 28.06.2022)

Наталія Міняйло. Що таке мамади і мамаки. Досід Ізраїлю з будівництва безпечного житла. URL: https://evacuation.city/articles/216253/scho-take-mamadi (дата звернення 28.06.2022)

Леся Соловчук. Львівські «мамади»: якими будуть приватні укриття в нових квартирах. The page. URL:https://thepage.ua/ua/real-estate/u-lvovi-pershimi-v-ukrayini-zaprovadzhuyut-vimogi-do-kimnat-bezpeki-u-kozhnij-kvartiri (дата звернення 25.07.2022)

Husalov M. Avtonomnyi dom – эto realnost [Autonomous house is a reality] Available at: <: https://aw-therm.com.ua/realizovannij-proektavtonomnogodoma/ [Accessed 10 July 2022]

Polyshchuk A.A., Lysytsa P.S. Stroytelstvo avtonomnykh enerhoeffektyvnykh domov (s yspolzovanyem solomennykh blokov). [Construction of autonomous energy efficient houses (using straw blocks)] Visnyk Donbaskoi natsionalnoi akademii budivnytstva i arkhitektury. 2013. Vyp. 3(101). S. 130–133.

Ploskyi V. O., Kashchenko T. O.,. Ruchynska N. M. Formuvannia sadybnoho zhytla na osnovi pryntsypu enerhoefektyvnosti na terytorii pivnichnoho rehionu Ukrainy. [Formation of estate housing based on the principle of energy efficiency in the northern region of Ukraine.]Enerhozberezhennia v budivnytstvi ta arkhitekturi. KNUBA. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Vypusk 2. S. 131-138.

Tymoshenko E.A, Savytskyi N.V. Analyz y kharakterystyka osnovnykh faktorov, vlyiaiushchykh na ekolohycheskuiu bezopasnost pomeshchenyi zhylykh zdanyi [Analysis and characterization of the main factors affecting the environmental safety of residential buildings.]. Naukovi doslidzhennia. Visnyk derzhavnoi akademii budivnytstva i arkhitektury, 2015. № . S. 18-25.

Yakubovskyi V. B., Yakubovskyy I. V., Kaidanovska O. O. Osnovy proektuvannia sadybnoho zhytla. Navchalnyi posibnyk- Lviv. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. S-228

Christele Harrouk. Architecture post COVID-19: the Profession, the Firms, and the Individuals, ArchDaily 2020 URL: https://www.archdaily.com/939534/architecture-post-covid-19-the-profession-the-firms-and-the-individuals [Accessed 25 August 2022].

Osamu Okamura. Pandemiia zminyt nashi budynky ta mista. [The pandemic will change our homes and cities.] Available at:< https://zbruc.eu/node/97930> [Accessed 25 August 2022].

Nadiia Sobenko. Za chas viiny v Ukraini zruinovano abo poshkodzheno 116 tysiach zhytlovykh budynkiv.[ During the war in Ukraine 116 thousand residential buildings were destroyed or damaged.] Available at: <https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/> [Accessed 17 July 2022].

State Statistics Service of Ukraine. .Multi-sectoral statistical information / Regional statistics / Economic statistics / Economic activity / Construction/ [Accessed 06 September 2022].

Balash Romkhani. Vox Ukraine. Zhytlo v Ukraini pislia viiny.[ Housing in Ukraine after the war]. Available at: <: https://voxukraine.org/zhytlo-v-ukrayini-pislya-vijny/> [Accessed 20 April 2022].

Heorhii Mohylnyi. Budivnytstvo zhytla pid chas viiny: liky chy otruta dlia ekonomiky.[ Housing construction during the war: medicine or poison for the economy.] Available at: <https://zn.ua/ukr/macrolevel/budivnitstvo-zhitla-pid-chas-vijni-liki-chi-otruta-dlja-ekonomiki.html> [Accessed 22 Juni 2022].

Yakubovskyi I. V. Modeli komfortu sadybnoho zhytla [Models of comfort of manor housing]/ I. V. Yakubovskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Arkhitektura. - 2013.- vyp.757 -S. 124-127).

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Code of civil protection of Ukraine]. Stattia 32. Kyiv. 2012 Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text> [Accessed 22 Juni 2022].

Nataliia Miniailo. Shcho take mamady i mamaky. Dosid Izrailiu z budivnytstva bezpechnoho zhytla. [What are mamads and mamaks. Israel's Dossier on the construction of safe housing.] Available at: <https://evacuation.city/articles/216253/scho-take-mamadi> [Accessed 28 Juni 2022].

Lesia Solovchuk. Lvivski «mamady»: yakymy budut pryvatni ukryttia v novykh kvartyrakh. . The page. [Lviv "mamads": what will be private shelters in new apartments.] Available at: https://thepage.ua/ua/real-estate/u-lvovi-pershimi-v-ukrayini-zaprovadzhuyut-vimogi-do-kimnat-bezpeki-u-kozhnij-kvartiri [Accessed 25 Juli 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Articles