ПРОПОЗИЦІЇ РІШЕНЬ ІЗ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПЛАВУЧИХ БУДИНКІВ НА ПОНТОНАХ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.124-132

Ключові слова:

плавучий будинок, понтони, модульні будівлі, вітряні генератори, сонячні батареї, дизельні генератори

Анотація

Вирішення проблеми нестачі територій під житлову забудову у середмісті великих міст України, пов’язаної з введенням обмежень висотності будівель, збільшенням нормативів площі рекреаційних зон та благоустрою територій. Поліпшення екологічної ситуації в Україні за рахунок використання енергоефективних технологій та вторинної переробки сировини. Вирішення проблеми наслідків повеней та паводків, викликаних кліматичними змінами, за рахунок будівництва плавучих будинків на понтонах.

Мета статті: провести пошук найбільш раціональних конструктивно-технологічних рішень та запропонувати рішення із розроблення проєктів енергоефективних плавучих будинків на понтонах в Україні.

Методика досліджень основана на аналізі та систематизації вітчизняного та зарубіжного досвіду проєктування та будівництва енергоефективних плавучих будинків на понтонах. Виконано порівнювальній аналіз конструктивних рішень понтонів із залізобетонних збірних елементів, з якісної сталі, дерева, пластику, склопластику, з метою виявлення переваг та недоліків. Надано рекомендації щодо використання енергоефективних технологій та обґрунтування необхідності зведення таких будинків в Україні.

Розкриті сучасні архітектурно-планувальні принципи та технологічні засоби формування енергоефективних плавучих будинків на понтонах. Доведено доцільність зведення сучасних енергоефективних плавучих будинків на понтонах на водоймах України.

Вирішення проблеми енергозбереження та енергозабезпечення, економії природних ресурсів, екології, звільнення території на поверхні землі під забудову та рекреаційні зони. Розширення комфортного і безпечного житла великих мегаполісів, перенаселеність яких викликає гострий дефіцит земельних ділянок. Використання архітектурних блок-модулів дає можливість запроєктувати на воді зручне сучасне комфортне та високоякісне житло любої форми та конфігурації.

Посилання

Бадьин, Г. М., Сычёв, С. А, Макаридзе, Г. Д. Технологии строительства и реконструкции энергоэффективных зданий. СПб.: БХВ-Петербург, 2017. 464 с.: ил. (Строительство и архитектура).

Дьяченко, Л. Ю., Дьяченко, О. С. Пропозиції рішень із розроблення проєктів енергоефективних геобудинків в Україні. Архітектурний вісник Київського національного університету будівництва і архітектури: Наук.-вироб. Збірник. Відповід. ред. Слєпцов О. С. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 22 –23. 240 с. DOI: 1032347/2519-8661.2021.22-23.183-189

Дьяченко, Л. Ю., Дьяченко, О. С. Зведення енергоефективних малоповерхових будівель за каркасно-панельною технологією – СІП технологією. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. № 4. С. 23–28.

DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.300819.24.507

Есаулов, Г. В. Города на воде: из прошлого в будущее. Стихия. Строительство. Безопасность: сб. трудов международной конференции. Владивосток: ДальНИИС, 2008.

С. 111 – 114.

Казаков, Ю. Н., Тимощук, О. А. Технология возведение энергоэффективных малоэтажных жилых домов: учебное пособие для студентов направления «строительство» и граждан. Санкт-Петербург: Palmarium Academic Publishing, 2019. 124 c.

Мороз, А. М. Технология монтажа индивидуальных жилых домов из быстровозводимых конструкций. Санкт-Петербург: Лань, 2018. 128 с.

Хорошенькая, Е. В., Казаков, Ю. Н,. Никольский, М. С. Строительство каркасно-панельных зданий: учебное пособие для СПО. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 128 с.

Шумская, О. Р. Принципы формообразования жилья на воде. Москва, 2014. 229 c.

Экономов, И. С. Современная типология архитектурных объектов на воде. ACADEMIA. Архитектура и строительство. 2010. №4. С. 47–52.

Экономов, И. С. Принципы формирования малоэтажных жилых объектов на воде. Москва, 2010. 235 c.

Исанова А. В., Драпалюк Н. А., Мартыненко Г. Н., Драпалюк Д. А.Энергоресурсосбережение при проектировании, строительстве и эксплуатации жилого фонда: учебное пособие. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 156 с.

Hellweg U. Floating Homes at Rummelsburg Bay in Berlin. Wasserstadt GmbH. 2012. 25 р.

Flanagan, Barbara. The Houseboat Book. New York: Universe Publishing, 2003. 191 p.

Mornement, Adam. Boathouses. London, Frances Lincoln Limited, 2010. P. 132– 137.

Badin, G. M., Syichyov, S. A., Makaridze, G. D. Tehnologii stroitelstva i rekonstruktsii energoeffektivnyih zdaniy [Technologies for the construction and reconstruction of energy efficient buildings]. SPb.: BHV-Peterburg, 2017. 464 p.: il. (Stroitelstvo i arhitektura). (in Russian).

Diachenko, L. Yu., Diachenko, O. S. Propozytsii rishen iz rozroblennia proiektiv enerhoefektyvnykh heobudynkiv v Ukraini [Proposals of solutions of the project developments of

energy-efficient geo-houses in Ukraine]. Arkhitekturnyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu budivnytstva i arkhitektury [Architectural Bulletin of Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture]: Nauk.-vyrob. zbirnyk/ Vidpovid. red. Slieptsov O. S. Kyiv: KNUBA, 2021.

Vyp. 22 –23. 240 р. DOI: 1032347/2519-8661.2021.22-23.183-189 (in Ukrainian).

Diachenko, L. Yu., Diachenko O. S. Zvedennia enerhoefektyvnykh malopoverkhovykh budivel za karkasno-panelnoiu tekhnolohiieiu – SIP tekhnolohiieiu [Construction of energy-efficient low-floor buildings by frame-panel technologies – sip technologies]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. [Bulletin of the Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture], 2019, no. 4. pp. 23–28. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.300819.24.507 (in Ukrainian).

Esaulov, G. V. Goroda na vode: iz proshlogo v budushchee [Cities on water: from the past to the future]. Stihiya. Stroitel'stvo. Bezopasnost': sb. trudov mezhdunarodnoj konferencii, 2008. pp. 111 – 114. (in Russian).

Kazakov, Yu. N., Timoschuk, O. A. Tehnologiya vozvedenie energoeffektivnyih maloetazhnyih zhilyih domov [Technology for the construction of energy-efficient low-rise residential buildings]: uchebnoe posobie dlya studentov napravleniya «stroitelstvo» i grazhdan. Sankt-Peterburg: Palmarium Academic Publishing, 2019. 124 p. (in Russian).

Moroz, A. M. Tehnologiya montazha indi-vidualnyih zhilyih domov iz byistrovozvodimyih konstruktsiy [Installation technology for individual residential buildings from pre-fabricated structures]. Sankt-Peterburg: Lan, 2018. 128 p. (in Russian).

Horoshenkaya, E. V., Kazakov Yu. N., Nikolskiy, M. S. Stroitelstvo karkasno-panelnyih zdaniy [Construction of frame-panel buildings]: uchebnoe posobie dlya SPO. Sankt-Peterburg: Lan, 2020. 128 p. (in Russian).

Shumskaya, O. R. Principy formoobrazovaniya zhil'ya na vode [Principles of shaping housing on water], 2014. 229 p. (in Russian).

Ekonomov I. S. Sovremennaya tipologiya arhitekturnyh ob`ektov na vode [Modern typology of architectural objects on the water]. ACADEMIA. Arhitektura i stroitel'stvo,

, no. 4. pp. 47–52. (in Russian).

Ekonomov I. S. Principi formirovaniya maloetazhnih zhilih obektov na vode [The principles of the formation of low-rise residential buildings on the water]. Moskva. 2010. 235 р. (in Russian).

Isanova A. V., Drapalyuk N. A., Martyinenko G. N., Drapalyuk D. A. Energoresursosberezhenie pri proektirovanii, stroitelstve i ekspluatatsii zhilogo fonda [Energy saving in the design, construction and operation of the housing stock]: uchebnoe posobie. Moskva; Vologda: Infra-Inzheneriya, 2021. 156 p.

(in Russian).

Hellweg U. Floating Homes at Rummelsburg Bay in Berlin. Wasserstadt GmbH. 2012. 25 р.

Flanagan, Barbara. The Houseboat Book. New York: Universe Publishing, 2003. 191 p.

Mornement, Adam. Boathouses. London, Frances Lincoln Limited, 2010. pp. 132 – 137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Articles