ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПОЛІТРАВМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.114-123

Ключові слова:

заклади охорони здоров’я, медично-реабілітаційні центри політравми, фактори впливу, архітектурно-планувальна організація

Анотація

Архітектура закладів охорони здоров’я утворює поліфункціональну систему взаємозв’язків з великим рівнем навантаженості та місткості, що відображає різноманіття суспільних і соціальних потреб людини, ідеології та естетичних поглядів суспільства, містобудівних і природних умов, матеріально-технічних можливостей. В даній статті розглянуто основні групи факторів, що визначають особливості формування архітектури закладів охорони здоров’я. Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонально-планувальну організацію та формування об’ємно-просторових вирішень медично-реабілітаційних центрів політравми. На основі проведеного дослідження проведена систематизація та надано загальну характеристику кожного з наведених чинників, а саме: природно-кліматичного, соціально-економічного, інженерно-технічного, психофізіологічного, санітарно-гігієнічного, містобудівного, естетичного, функціонально-технологічного (медико-організаційного). Виявлено, що незалежно від профілю та типу медичної установи найвагомішим фактором впливу, при формуванні психологічно комфортного, оздоровчого архітектурного середовища, безумовно залишається психофізіологічний чинник, адже простір лікувальних закладів має підпорядковуватись у першу чергу нозологічним особливостям пацієнтів. Відомо, що характерна особливість поєднаної, множинної та комбінованої травм полягає у синдромі взаємного погіршення та розвитку феномена взаємного обтяження, що включає в себе одночасний початок та розвиток декількох патологічних станів, що характеризується глибинними порушеннями усіх видів обміну, змінами з боку центральної та периферичної нервової, серцево-судинної, дихальної та гіпофізарно-наднирковозалозної систем [1]. Тому, при архітектурно-планувальній організації медично-реабілітаційних центрів політравми важливим є створення багатофункціонального, максимально адаптованого середовища до потреб пацієнта виходячи з особливостей сприйняття простору, що формує наразі патологічно змінена периферична анатомо-фізіологічна система реабілітанта. Таким чином, подібно утворене середовище спрямоване на зниження дисфункції та рівня стресу, завданим лікувальним процесом.

Посилання

Хижняк, А.А., Дубівська, С.С. та Веклич, І.А. ред., 2014. Політравма: методичні вказівки зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" для підготовки лікарів-інтернів, слухачів передатестаційних циклів. Харків: ХНМУ.

Гур’єв, С.О., Танасієнко, П.В. та Сацик, С.П. 2012. Клініко-епідеміологічна характеристика постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми внаслідок ДТП. Медицина сьогодні і завтра, 1(54), с.73-76.

Левченко, Т.В., Кравцов, С.А., Корнев, А.Н., Шаталин, А.В, и Дзубан, Г.Г. 2014. Анализ госпитальной летальности и качества клинической диагностики у пострадавших с политравмой. Политравма, 3, с.24–40.

Закон України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 2-3, ст.36

Ежов, В.И. 1975. Здания общественных центров блочной структуры. Москва: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре.

Ежов, В.И., Ежов, С.В. и Ежов Д.В. 2006. Архитектура общественных зданий и комплексов. Киев: Вистка.

Отрощенко, Д.В., 2014. Фактори, що впливають на формування архітектури дитячих лікувальних закладів онкологічної спеціалізації. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 37, с.398–405.

Чеберева, О.Н., 2009. Принципы архитектурной модернизации комплексов медицинских соматических стационаров: на примере городских больниц Нижнего Новгорода. Автооеферат диссертации кандидата архитектуры: 18.00.02, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород.

Моргун, Н.А. та Соболева, Е.В., 2011. Факторы, определяющие архитектурно-художественные решения пространственной среды лечебных учреждений. Архитектура устойчивого общества: международная научно-практическая конференция. Ростов-на-Дону, Россия, 11–15 октября 2011. Ростов-на-Дону: ИАрхИ ЮФУ.

Варежкин, В.А. ред., 1990. Экономика архитектурного проектирования и строительства: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Архитектура". Москва: Стройиздат.

Білоконь, Ю.М. 2003. Регіональне планування. Теорія і практика. Київ: Логос.

Гутнов, А.Э. 1984. Эволюция градостроительства. Москва: Стройиздат.

Дэй, К. 2000. Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство. Москва: Ладья.

Даценко, І.І. та Габович, Р.Д. 1999. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: навчальний посібник. Київ: Здоров’я.

Никберг, И.И. 1993. Гигиена больниц. Київ: Здоров’я.

Кондратюк, В.А. ред., 2003. Загальна гігієна з основами екології: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига.

Чернявський, В.Г., 2010. Основні фактори, що визначають формування інтер’єру громадських будівель соціальної сфери в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 23, с.444–448.

ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди, заклади охорони здоров'я. Вид. офіц. Київ: Укрархбудінформ, 2001. 171 с.

Нестеренко, В.В. та Мироненко, В.П., 2016. Середовище без бар'єрів для людей з обмеженими можливостями. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 43 (2), с.352-356.

Малашенкова, В.А., 2015. Принципы функционально-планировочной организации многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями. Архітектурний вісник КНУБА, 7, с.51-57.

Батищев, А.А., Волков, А.А., Карант, Е.Д. и др. 2004. Современное здание. Конструкции и материалы: справочное пособие по проектированию и строительству. Санкт-Петербург: Новое.

Лисициан, М.В., Новикова, Е.Б. и Петунина, З.В. 1973. Интерьер жилых и общественных зданий: учебник для вузов. Москва: Стройиздат.

Холодова, Л.П. 2008. Концепты современной теории архитектуры. Екатеринбург: Архитектон.

Минервин, Г.Б., Шимко, В.Т., Ефимов, А.В. и др. 2004. Дизайн. Иллюстрированный словарь справочник. Москва: Архитекура-С.

Сайнюк, Л.М. 2004. Архітектурна терапія. Івано-Франківск

Степанов, А.В., Иванова, Г.И. и Нечаев, Н.Н. 1993. Архитектура и психология: учебное пособие. Москва: Стройиздат.

Серов, Н.В. 2004. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. Санкт-Петербург: Речь.

Khyzhniak, A.A., Dubivska, S.S. and Veklych, I.A. red., 2014. Polytrauma: guidelines for the specialty "Emergency Medicine" for the training of interns, students of pre-certification cycles. Kharkiv: KhNMU.

Huriev, S.O., Tanasiienko, P.V. and Satsyk, S.P. 2012. Clinical and epidemiological characteristics of victims with infectious complications of polytrauma due to road accidents. Medytsyna sohodni i zavtra, 1(54), рр.73-76.

Levchenko, T.V., Kravtsov, S.A., Kornev, A.N., Shatalin, A.V, and Dzuban, G.G. 2014. Analysis of hospital mortality and quality of clinical diagnosis in victims with polytrauma. Politravma, 3, рр.24–40.

Zakon Ukrainy On the rehabilitation of persons with disabilities in Ukraine: nazva Zakonu iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 2249-VIII vid 19.12.2017 Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2006, № 2-3, st.36.

Ezhov, V.I. 1975. Buildings of public centers of block structure. Moskva: TsNTI po grazhdanskomu stroitelstvu i arhitekture.

Ezhov, V.I., Ezhov, S.V. and Ezhov D.V. 2006. Architecture of public buildings and complexes. Kiev: Vistka.

Otroshchenko, D.V., 2014. Factors that are added to the molding of the architecture of children's luxuries of oncological specializations. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 37, рр.398– 405.

Chebereva, O.N., 2009. Principles of architectural modernization of complexes of medical somatic hospitals: on the example of city hospitals in Nizhny Novgorod. Avtooeferat dissertatsii kandidata arhitekturyi: 18.00.02, Nizhegorodskiy gosudarstvennyiy arhitekturno-stroitelnyiy universitet, Nizhniy Novgorod.

Morgun, N.A. and Soboleva, E. V., 2011. Factors that determine the architectural and artistic solutions of the spatial environment of medical institutions. Arhitektura ustoychivogo obschestva: mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Rostov-na-Donu, Rossiya, 11–15 oktyabrya 2011. Rostov-na-Donu: IArhI YuFU.

Varezhkin, V.A. red., 1990. Еconomics of architectural design and construction: a textbook for university students studying in the specialty "Architecture". Moskva: Stroyizdat.

Bilokon, Yu.M. 2003. Regional planning. Theory and practice. Kyiv: Lohos.

Gutnov, A.E. 1984. The evolution of urban planning. Moskva: Stroyizdat.

Dey, K. 2000. Places where the soul dwells: Architecture and environment as a remedy. Moskva: Ladya.

Datsenko, I.I. and Habovych, R.D. 1999. General hygiene with the basics of ecology: a textbook. Kyiv: Zdorovia.

Nikberg, I.I. 1993. Hospital hygiene. Kyiv: Zdorovia.

Kondratiuk, V.A. red., 2003. General hygiene with the basics of ecology: a textbook. Ternopil: Ukrmedknyha.

Cherniavskyi, V.H., 2010. The main factors determining the formation of the interior of public buildings in the social sphere in Ukraine. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 23, рр.444-448.

DBN V.2.2-10-2001. Budynky i sporudy, zaklady okhorony zdorovia. Vyd. ofits. Kyiv: Ukrarkhbudinform, 2001. 171 p.

Nesterenko, V.V. and Myronenko V.P., 2016. A barrier-free environment for people with disabilities. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 43 (2), pp.352-356.

Malashenkova, V.A., 2015. Principles of functional and planning organization of multidisciplinary rehabilitation centers for children with various disabilities. Arhitekturniy visnik KNUBA, 7, pp.51-57.

Batischev, A.A., Volkov, A.A., Karant, E.D. and other. 2004. Modern building. Structures and materials: a reference guide for design and construction. Sankt-Peterburg: Novoe.

Lisitsian, M.V., Novikova, E.B. and Petunina, Z.V. 1973. Interior of residential and public buildings: a textbook for universities. Moskva: Stroyizdat.

Holodova, L.P. 2008. Concepts of the modern theory of architecture. Ekaterinburg: Arhitekton.

Minervin, G.B., Shimko, V.T., Efimov, A.V. and other. 2004. Design. Illustrated Dictionary Reference. Moskva: Arhitekura-S.

Sainiuk, L.M. 2004. Architectural therapy. Ivano-Frankivsk.

Stepanov, A.V., Ivanova, G. I. and Nechaev, N. N. 1993. Architecture and psychology: a textbook. Moskva: Stroyizdat.

Serov, N.V. 2004. The color of culture: psychology, cultural studies, physiology. Sankt-Peterburg: Rech.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Articles