ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АРХІТЕКТОРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.67-72

Ключові слова:

організація навчально-методичного процесу, практична підготовка архітекторів, мобільне навчання, неперервність підготовки фахівців архітекторів

Анотація

Підготувати спеціаліста, який би міг задовольнити всі вимоги зростаючих потреб сучасного замовника об’єктів архітектури та містобудування – основна задача навчальних закладів.

При підготовці спеціаліста-архітектора необхідно поєднати теоретичне навчання з практичним проектуванням, а також дослідженням надбань історичної та модернової архітектури шляхом мобільного навчання. Широке застосування інноваційних методів у сучасному архітектурному проектуванні та будівництві робить мобільне навчання одним з важливих чинників при підготовці студентів-архітекторів.

Важливим у підготовці архітекторів є довузівська підготовка, яка вирішує проблеми професійної організації, відбір і підготовку найбільш талановитої молоді.

У ланцюгу неперервного зв’язку – школа–середні спеціальні заклади– вищі навчальні заклади–виробництво – особливого значення набуває зв’язок між середніми спеціальними та вищими навчальними закладами.

При підготовці спеціалістів у період трансформацій у суспільстві та розвитку швидкими темпами технічного прогресу у будівельній індустрії виникає проблема постійного оновлення методичного забезпечення навчального процесу, оскільки при цьому впроваджуються нові дисципліни, змінюються ті, що були. Професорсько-викладацькому складу потрібно регулярно проводити роботу з видання навчально-методичної літератури, корегуванню її у відповідності до сучасних вимог, написання нових підручників, посібників, методичних рекомендацій, програм дисциплін.

Однією з важливих проблем, які стоять перед навчальними закладами у підготовці спеціалістів, зокрема архітектурних спеціальностей, є практична підготовка архітекторів, проектно-виробничий процес.

Проведення виробничих практик ускладнилось у зв’язку з переходом будівельної індустрії на ринкову економіку, скорочення обсягів будівництва, а разом з цим проектної справи, переходом багатьох фірм, організацій на приватну форму організації виробництва.

Підготовка архітектора складний, тривалий у часі, процес який охоплює навчання, ознайомчо-дослідницьку роботу на об’єктах історичної та модернової архітектури, практичну підготовку на виробництві (на будові), в проектних організаціях.

Посилання

Бархин, Б. Г., 1982. Методика архитектурногопроектирования. Стройиздат. М.. 224 с.

Бірілло, І. В., 2015. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 40. КНУБА. С. 349–356.

Боднар, Г., 2017. Архітектурні конкурси та конкурси розвитку теорії: демократія в дії. К.: Арт-Книга. 292 с.

Кайдановська, О., 2013. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 368 с.

Карпова, С. М., 2013. Формування художньо-професійної культури майбутніх архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах: автореферат дис.канд.пед.наук: 13.00.04 /ДЗ «Південоукр. наук. пед.. ун-т ім. К.Д. Ушинського». Одеса. 21 с.

Чепелик, В. В., 2013. Бесіди про українську архітектуру / за заг. ред. А.О. Пучкова; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. К.: Фенікс, 224 с.

Woit, S., 2011. Architektur-Studium:Kreativ seinreichtnicht. URL: https://www.zeit.de/2011/ 13/C-Architektur.

Barkhin, B. H., 1982. Methods of architectural projecting. Stroiizdat. M.. 224 p.

Birillo, I. V., 2015. Modern requirements to training of future architects. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. Vyp. 40. KNUBA. S. 349–356.

Bodnar, H., 2017. Architectural competitions and competitions of theory development: democracy in effect. K.: Art-Knyha, 292 p.

Kaidanovska O. Artistic training of architects at higher educational establishment. : monohrafiya. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky. 368 s.

Karpova, S. M., 2013. Formation of the artistic and professional culture of future architects in the process of training in higher educational institutions: avtoreferat dys.kand.ped.nauk: 13.00.04 /DZ «Pivdenoukr. nauk. ped.. un-t im. K.D. Ushynsʹkoho». Odesa. 21 s.

Chepelyk, V. V., 2013. Conversations about Ukrainian architecture / by General. ed. A. O. Puchkova; Institute of problems today. an artist NM of Ukraine. K.: Phoenix, 224 p.

Woit, S., 2011. Architektur-Studium: Kreativ seinreichtnicht. URL: https://www.zeit.de/2011/ 13/C - Architektur.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Articles