ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СКЛА В ІНТЕР’ЄРАХ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.166-171

Ключові слова:

художнє скло, гутне скло, інтер’єр громадських будівель, композиційні прийоми, інтеграція з елементами архітектури

Анотація

Метою дослідження є виявлення композиційних прийомів застосування художнього скла в інтер’єрах громадських будівель з метою підвищення їх естетичної виразності. В статті наведена інформація щодо історії розвитку художнього скла. За результатами історичного аналізу зроблений висновок про те, що нові напрямки застосування скла виникали з розвитком нових технологій виробництва і обробки скла – цей процес продовжується і до сьогодні. Зроблений огляд стану вивчення проблеми, зокрема досліджень Казакової Л.В., Ф.Петрякової, Сом-Сердюкової О.М., Дайнеко В.В.,  і виявлені основні напрямки, за якими ведуться наукові дослідження. Розглядаються фізичні властивості скла та його види за технологічними особливостями. Зроблений історичний огляд розвитку гутництва на території України. Виявлені дві основні тенденції в студійному склоробстві на сьогоднішній день і зроблений висновок про еволюцію  художнього скла від предметної форми до арт об'єкту. Сучасний стан формоутворення художнього скла характеризується асоціативністю, метафоричністю, підвищеною декоративністю. Проведена класифікація художнього скла за функцією застосування в громадському інтер’єрі. Виявлені основні композиційні прийоми розміщення художнього скла в просторі громадського інтер’єру. Сформульовані три ступені інтеграції художнього скла з елементами архітектури: декор на архітектурних елементах, в складі архітектурних елементів, є безпосередньо архітектурно-конструктивним елементом. Наведені приклади об’єктів, які демонструють інтеграцію художнього скла з елементами архітектури. Надається опис вітражів Анрі Матісса в каплиці сестер домініканок у французькому місті Манс, як приклад застосування композиційного прийому «ритм» та галереї скляного саду Дейла Чіхулі в Сіетлі зі скляною інсталяцією, яка є просторовою домінантою павільйону. Зроблений висновок про те, що вибір композиційних прийомів включення художнього скла в простір інтер'єру залежить від багатьох факторів - функціонального призначення приміщення, специфіки простору, його розміру, тощо і має враховувати аспекти його психологічного впливу на людину, принципи структурної та композиційної організації та особливості життєвих процесів.

Посилання

Арт-объекты в отелях [online] Доступно: <http://trip-point.ru/2013/11/11/art-obiekti-v-otelyah/>

Дайнеко В.В. Дизайн изделий из стекла в технологии фьюзинг: диссертация ... кандидата технических наук: 17.00.06 / Дайнеко Виктория Владимировна; Московский государственный университет приборостроения и информатики.- Иркутск, 2014.- 106 с.

Казакова Л.В. Художественное стекло ХХ века: (Основные тенденции. Ведущие мастера. К проблеме мирового студийного движения): Автореф. дис. в виде науч. докл. ... д-ра искусствоведения / НИИ теории и истории изобразит. искусств Рос. Акад. художеств. - М., 2000. - 72 с.

Н. Корнієнко. Українське гутне скло [online] Доступно: <http://uartlib.org/ukrayinske-gutne-sklo/>

Петрякова Ф. С. Українське гутне скло / Ф. С. Петрякова ; [відп. ред. А. Ф. Будзан]. – К. : Наук. думка, 1975. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141–147.

Сом-Сердюкова О.М. Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х- 1990-х років [Текст] : дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Сом-Сердюкова Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2000. - 190 арк.+ 140 арк. дод. - Бібліогр.: арк. 148-162.

найпрекрасніших вітражів світу [online] Доступно: <https://credo.pro/2015/09/141971>

Art objects in hotels [online] Available at: <http://trip-point.ru/2013/11/11/art-obiekti-v-otelyah/>

Daineko V.V. Design of products from glass in technology fusing: the dissertation ... The candidate of technical sciences: 17.00.06 / Daineko Viktoriyа Vladimirovna; Moscow State University of Instrumentation and Informatics.- Irkutsk, 2014.- 106 p.

Kazakova L.V. Art glass of the twentieth century: (Main trends. Leading masters. On the problem of the world studio movement): Abstract. dis. in the form of science. report ... Dr. of Art History / Research Institute of Theory and History will depict. of Arts Ros. Acad. arts. - M., 2000. - 72 p.

N. Kornienko. Ukrainian tempered glass [online] Available at: <http://uartlib.org/ukrayinske-gutne-sklo/>

Petryakova F.S. Ukrainske gutne sklo / F.S. Petryakova; [resp. ed. A. F. Budzan]. - К.: Nаук. dumka, 1975. - 159 p. : il. - Bibliogr .: p. 141–147.

Som-Serdyukova O.M. Tendencies of development of the Kyiv school of art glass of 1950s-1990s [Text]: dis ... cand. art critic .: 17.00.06 / Som-Serdyukova Olena Mykolayivna; NAS of Ukraine, Institute of Art History, Folklore and Ethnology named after M.T. Rylsky. - K., 2000. - 190 sheets + 140 sheets. dod. - Bibliogr .: ark. 148-162.

most beautiful stained glass windows in the world [online] Available at: <https://credo.pro/2015/09/141971>

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-12

Номер

Розділ

Articles