УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ: ІСТОРІЯ, НАБУТКИ і ВТРАТИ, СПОДІВАННЯ й ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Andrii Puchkov The National Academy of Fine Arts and Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.4-20

Ключові слова:

Українська академія архітектури, історія створення, стан, перспективи

Анотація

Здійснено спробу в історико-хронологічний спосіб окреслити основні риси, здобутки і проблеми діяльності Академії архітектури на теренах України, починаючи від 1945 року до сьогодення. Йдеться про Академію архітектури УРСР, перетворену 1945 року з Української філії Академії архітектури СРСР (1944), про Академію будівництва і архітектури УРСР, перетворену з Академії архітектури 1955 року, про ліквідацію і цієї Академії 1963 року, про відновлення Академії у вигляді впливової громадської організації 1992 року в статусі Української академії архітектури.

На підставі залучення малознаного фактологічного матеріалу окреслюється діяльність і практико-теоретичні настанови п’яти президентів Академії архітектури — Володимира Заболотного (1945–1955 рр.), Анатолія Комара (1955–1959 рр.), Павла Бакуми (1959–1963 рр.), Валентина Штолька (1992–2020 рр.), Олега Слєпцова (з вересня 2021 року), — а також пов’язані з історичним контекстом особливості фактичних здобутків і променисті марення втрачених перспектив, нездійсненних бажань і нагальних потреб архітектурного й архітектурознавчого цехів України впродовж останніх майже вісімдесяти років.

Серед іншого показано надбання Академії на шляху дослідження архітектурної спадщини України, піклування В. Заболотного про дослідження саме в цій царині; висвітлено динаміку перетворення кандидатських дисертацій з архітектури із проєктно-описових на власне наукові, якими вони є наразі; змальовано спектр проблем, що супроводжували Українську академію архітектури після її відновлення 1992 року, а також обшир важливих наукових й творчих надбань її академіків і членів-кореспондентів, зокрема в царині видання фундаментальних наукових праць; зрештою вперше запропоновано унаочнення загальної картини формування й становлення форм діяльності Академії архітектури впродовж часу її існування; окреслено перспективи подальшого функціонування й виокремлено аспекти осмислення ролі Української академії архітектури в сучасному архітектурному світі, не лише українському.

Посилання

Академия строительства и архитектуры УССР: Служебный телефонный справочник, 1960. Киев.

Алёшин, П.Ф., Маринченко, А.И., Колесников, В.В., 1952. Архитектура школьных зданий. Киев: Изд-во АА УССР.

Войцехівська, Г.А., Мироненко, Д.О., Смирнова, С.М. упоряд., 2016. Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898–1962): Бібліограф. Покажчик. Київ.

Бакума, П.Ф., 1962. Академія будівництва і архітектури УРСР напередодні ХХІІ з’їзду Комуністичної партії України. Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР, № 4, с. 3–8 (вкладка з автономною пагінацією).

Бакума, П.Ф., 1962. Перспективи розвитку теоретичних досліджень в галузі архітектурно-будівельної науки. Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР, № 4, с. 3–8.

Штолько, В.Г., Родічкін, І.Д., Рєпін, Ю.Г. редкол., 1996. Вісник Української академії архітектури, вип. 3.

Штолько, В.Г., Родічкін, І.Д., Рєпін, Ю.Г. редкол., 1997. Вісник Української академії архітектури, вип. 4.

Штолько, В., Баженов, В., Дьомін, М. редкол., 2002. Вісник Української академії архітектури, вип. 1 (7): Ювілейний.

Штолько, В.Г., Родічкін, І.Д., Рєпін, Ю.Г. редкол., 1995. Вісник Української академії архітектури: Ювілейний випуск.

Власов, А.В., 1959. Задачи советской архитектуры в условиях дальнейшего развития индустриализации строительства: Доклад на V сессии Академии строительства и архитектуры СССР. Москва.

Дахно, В.П., 1995. До 50-річчя Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування. Теорія та історія архітектури. с. 5–25.

Дзугаєв, В.А., 1950. Дверні і віконні прилади масового виробництва. Київ: Вид-во АА УРСР.

Тимофієнко, В., ред., 1995. З історії Української академії архітектури: Додаток до щорічника «Архітектурна спадщина України». Київ: НДІТІАМ.

Катернога, М.Т., 1952. Архитектура музейных и выставочных зданий. Киев: Изд-во АА УССР.

Колотов, С.М., 1947. Новая теория теней. Киев; Львов: Гостехиздат Украины.

План научно-исследовательских работ Академии архитектуры УССР на 1947 год, 1947. Киев.

Штолько, В.Г., ред., 2010. Пропозиції щодо шляхів подолання кризи і забезпечення інноваційного розвитку архітектурно-будівельної діяльності в Україні. Київ: Вид. дім А+С.

Творчі завдання архітекторів України у відбудові міст і сіл, 1946. Київ; Львів: Держтехвидав України.

Штолько, В.Г., Авдєєва, М.С. ред., 2002. Українська академія архітектури: [Персональний склад]. Київ: УАА.

Українська академія архітектури: [Персональний склад], 1995. Київ: УАА.

Штолько, В.Г., Авдєєва, М.С., Єрофалов, Б.Л., Рондель-Пермінова, Н.М. упоряд., 2007. Українська академія архітектури: Персональний склад. Київ: Вид. дім А+С.

Фомин И.А., 1954. Эркер в архитектуре многоэтажного жилого дома (на опыте послевоенного строительства УССР): Автореферат диссертации … кандидата архитектуры. Академия архитектуры Украинской ССР.

Хорхот, А.Я., 1953. Архитектура и благоустройство промышленных предприятий. Киев: Изд-во АА УССР.

Яблонский, Д.Н., 1955. Порталы в украинской архитектуре. Киев: Изд-во АА УССР.

Akademiya stroitel'stva i arkhitektury USSR: Sluzhebnyy telefonnyy spravochnik [Academy of Civil Engineering and Architecture of the Ukrainian SSR: Service Telephone Directory], 1960. Kyiv.

Alyoshin, P.F., Marinchenko, A.I., Kolesnikov, V.V. 1952. Arkhitektura shkol'nykh zdaniy [Architecture of School Buildings]. Kyiv.

Voytsekhivska, G.A., Mironenko, D.O., Smirnova, S.M. eds., 2016. Arkhitektor V. H. Zabolotnyi: biobibliohrafichnyi portret (1898–1962): Bibliohrafichnyi pokazhchyk [Architect V. G. Zabolotny: Bibliographic portrait (1898–1962): Bibliographer Show]. Kyiv.

Bakuma, P.F., 1962. Akademiia budivnytstva i arkhitektury URSR naperedodni XXII zizdu Komunistychnoi partii Ukrainy [Academy of Civil Engineering and Architecture of the Ukrainian SSR on the eve of the XXII Congress of the Communist Party of Ukraine]. Visnyk Akademii budivnytstva i arkhitektury URSR, issue 4, pp. 3–8 (tab with an autonomous paginatsion).

Bakuma, P.F., 1962. Perspektyvy rozvytku teoretychnykh doslidzhen v haluzi arkhitekturno-budivelnoi nauky [Prospects for the Development of Theoretical Research in the Field of Architectural and Construction Science]. Visnyk Akademii budivnytstva i arkhitektury URSR, issue 4, pp. 3–8

Shtolko, V.G., Rodichkin, І.D., Repin, Y.G. eds., 1996. Visnyk Ukrainskoi akademii arkhitektury, issue 3.

Shtolko, V.G., Rodichkin, І.D., Repin, Y.G. eds., 1997. Visnyk Ukrainskoi akademii arkhitektury, issue 4.

Shtolko, V., Bazhenov, V., Dyomin, M. eds., 2002. Visnyk Ukrainskoi akademii arkhitektury, issue 1 (7).

Shtolko, V.G., Rodichkin, І.D., Repin, Y.G. eds., 1995. Visnyk Ukrainskoi akademii arkhitektury: Juvileyny Vipusk.

Vlasov, A.V., 1959. Zadachi sovetskoy arkhitektury v usloviyakh dal'neyshego razvitiya industrializatsii stroitel'stva: Doklad na V sessii Akademii stroitel'stva i arkhitektury SSSR [Tasks of Soviet Architecture in the Conditions of Further Development of Industrialization of Construction: Report at the V Session of the Academy of Civil Engineering and Architecture of the USSR]. Moscow.

Dakhno, V.P., 1995. Do 50-richchia Derzhavnoho naukovo-doslidnoho instytutu teorii ta istorii arkhitektury i mistobuduvannia [Until the 50th Reign of the Sovereign Scientific-Preceding Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning]. Teoriia ta istoriia arkhitektury, issue 1, pp. 5–25.

Dzugaev, V.A., 1950. Dverni i vikonni prylady masovoho vyrobnytstva [Door and Window Devices of Mass Production]. Kyiv.

Timofienko, V. ed., 1995. Z istorii Ukrainskoi akademii arkhitektury: Dodatok do shchorichnyka «Arkhitekturna spadshchyna Ukrainy» [From the History of the Ukrainian Academy of Architecture: A Supplement to the scholar “Architectural decline of Ukraine”]. Kyiv.

Katernoga, M.T., 1952. Arkhitektura muzeynykh i vystavochnykh zdaniy [Architecture of Museum and Exhibition Buildings]. Kyiv.

Kolotov, S.M., 1947. Novaya teoriya teney [New Theory of Shadows]. Kiev; Lvov.

Plan nauchno-issledovatel'skikh rabot Akademii arkhitektury USSR na 1947 god [Plan of research work of the Academy of Architecture of the Ukrainian SSR for 1947], 1947. Kyiv.

Shtolko, V.G. ed., 2010. Propozytsiyi shchodo shlyakhiv podolannya kryzy i zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku arkhitekturno-budivelʹnoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Proposals for the development of architectural and educational activities in Ukraine]. Kyiv.

Tvorchi zavdannya arkhitektoriv Ukrayiny u vidbudovi mist i sil [Creative Tasks of Ukrainian Architects in the Reconstruction of Cities and Villages], 1946. Kyiv.

Shtolko, V.G., Avdeeva, V.S. eds., 2002. Ukrayinsʹka akademiya arkhitektury: [Personalʹnyy sklad] [Ukrainian Academy of Architecture: [Personal warehouse]]. Kyiv.

Ukrayinsʹka akademiya arkhitektury: [Personalʹnyy sklad] [Ukrainian Academy of Architecture: [Personal warehouse]], 1995. Kyiv.

Shtolko, V.G., Avdeeeva, V.S., Yerofalov, B.L., Kondel-Perminova, N.M. eds., 2007. Ukrayinsʹka akademiya arkhitektury: Personalʹnyy sklad [Ukrainian Academy of Architecture: Personal Warehouse]. Kyiv.

Fomin, I.A., 1954. Erker in the architecture of a multi-storey residential building (on the experience of post-war construction of the Ukrainian SSR). Abstract of Ph.D. dissertation. Academy of Architecture of the Ukrainian SSR.

Khorhot, A.Ya., 1953. Arkhitektura i blagoustroystvo promyshlennykh predpriyatiy [Architecture and Improvement of Industrial Enterprises]. Kyiv.

Yablonskiy, D.N., 1955. Portaly v ukrainskoy arkhitekture [Portals in Ukrainian Architecture]. Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-12

Номер

Розділ

Articles